Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ (ΠΟΣΩΝ) ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΕΤΗΔΕ (N. 4021/2011)

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ
ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ  ΔΟΣΕΩΝ (ΠΟΣΩΝ)
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΕΤΗΔΕ (N. 4021/2011)

Του/Της.............................................................................................., κατοίκου................................, οδός.........................................................................,  με ΑΦΜ.....................................
ΠΡΟΣ
1.Tην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού  Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός  Χαλκοκονδύλη αρ. 30, ΤΚ 104 32,   
e-mail: info@dei.com.gr.
2. Tο YΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Καρ. Σερβίας 10, 105 62 Αθήνα  
e-mail: press@minfin.gr
---------------------------------------------

Για τη διεκδίκηση της επιστροφής του καταβληθέντος έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) ποσού ευρώ ......................................................................
με ημερομηνία καταβολής  του την …………………………..

Δηλώνω και με την παρούσα ότι το επιβληθέν, δυνάμει της υπ'αρ...........................ειδοποίησης της ΔΕΗ (αρ. παροχής …………………..), σε βάρος μου ΕΕΤΗΔΕ, ποσού ευρώ .............................................. ΔΕΝ είναι σύννομο για τους παρακάτω λόγους:

1. Παραβιάζεται η κατοχυρωμένη από την παρ. 5 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας, κατά την οποία «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Η επιβολή του νέου τέλους ακίνητης περιουσίας συναρτάται με τις τιμές ζώνης και την παλαιότητα των κτισμάτων αλλά δεν βρίσκεται σε συνάρτηση με το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου ιδιοκτήτη.

2. Με την καταβολή του τέλους, θα προκύψει διπλή φορολόγηση για το ίδιο ακίνητο, δηλαδή φορολόγηση της ίδιας φορολογητέας ύλης για την ίδια αιτία. Η επιβολή του νέου ειδικού τέλους ακινήτων αποτελεί δεύτερη φορολόγηση μου για την ίδια αιτία (επί της ουσίας δεύτερος φόρος ακίνητης περιουσίας), επιπλέον της υποχρέωσης μου για καταβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

3. Το συγκεκριμένο τέλος υποκρύπτει φορολογία και δολίως «ονομάστηκε» τέλος για να ξεπερασθεί το προφανές πρόβλημα της αντισυνταγματικότητας που υπήρχε, δεν είναι δε ούτε ανταποδοτικό, ούτε αναλογικό, όπως θα έπρεπε να είναι, σύμφωνα και  με παλαιότερες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και εν γένει με πολλές διατάξεις του Συντάγματος.

4. Αμφισβητώ την νομική εξουσιοδότηση και την νομιμότητα είσπραξης ενός φορολογικού εσόδου, όπως είναι το παρόν τέλος, από ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε, κατά παράβαση των α. 26 παρ. 2 και 1 παρ. 3 του Συντάγματος.

5.  Μέσω της κύρωσης της διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε όσους αδυνατούν να το καταβάλλουν προσβάλλεται ευθέως η ίδια η αξία του ανθρώπου, καθώς στερείται έτσι ένα ζωτικό αγαθό, απαραίτητο για τη διαβίωσή του. Ως εκ τούτου, παραβιάζεται ουσιαστικά η διάταξη του α. 2 παρ. 1 του Συντάγματος.

6.  Με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. έχω υπογράψει σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς εμένα και μόνον. Δεν αναγνωρίζω στην ΔΕΗ το δικαίωμα να μου επιβάλλει πρόσθετα έξοδα, για άλλους λόγους και μάλιστα εκτός συμβάσεως και επιπλέον να συναινεί –με αμοιβή που προκύπτει από την προβλεπόμενη προμήθεια της- στην αντισυμβατική επιβάρυνση μου από τρίτους (εν προκειμένω του Δημοσίου), μέσω των υπηρεσιών της.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1934/1998 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Δ.Ε.Η.  ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και οι ιδιωτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή τη διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος, δε δικαιούνται να εισπράττουν φόρους και να διακόπτουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σε πελάτες τους, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο αρνούνται να καταβάλλουν το "τέλος ακινήτων".  Σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω  απόφασης, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγματος, η οποιαδήποτε ανάθεση άσκησης δημόσιας εξουσίας σε νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (όπως είναι η Δ.Ε.Η. και όλες οι λοιπές ιδιωτικές εταιρείες παροχής ρεύματος). Τόσον η είσπραξη φόρων, όσο και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων λόγω της άρνησης πληρωμής φόρων, αποτελούν στοιχεία άσκησης δημόσιας (της εκτελεστικής)  εξουσίας, η οποία όμως  αποτελεί την κατ΄εξοχήν έκφραση κυριαρχίας του Κράτους και ασκείται μόνο από το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

ΡΗΤΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ την εις ολόκληρον συνευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίον κατά παράβαση των διατάξεων του Συντάγματος προέβη στην παράνομη σύμπραξη-παρεμβολή στην συμβατική σχέση μου με την ΔΕΗ.

Κατόπιν αυτών, προβαίνω σήμερα στην καταβολή του παραπάνω ποσού, μέσω των προβλεπόμενων δόσεων, με την ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ της αναζήτησης του ως άνω τέλους (αρχομένης από της 1ης μέσα στο έτος 2011, αλλά και κάθε μελλοντικής δόσης που θα καταβάλλω τα επόμενα έτη), με κάθε νόμιμο μέσο ή διαδικασία και δυνάμει απόφασης οποιασδήποτε Διοικητικής Αρχής ή Δικαστηρίου.

ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ δε κάθε νόμιμου δικαιώματος μου για την δικαστική αναγνώριση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας και περιουσιακής ή ηθικής βλάβης που υφίσταμαι ή θα υποστώ περαιτέρω, τόσον από την αντισυμβατική συμπεριφορά εναντίον μου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., όσον και από το Ελληνικό Δημόσιο , αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

O καταβάλλων με επιφύλαξη φορολογούμενος

Δεν υπάρχουν σχόλια: