Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

"Εξαφανίστηκαν" τα αρχεία των γερμανικών αποζημιώσεων ?? ....ΙΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ....

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Οι 147 "ΥΠΟΘΗΚΕΣ" ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ...ΤΙΣ ΤΗΡΗΣΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ?


Στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, ανεγράφοντο τα δύο περίφημα Δελφικά παραγγέλματα, ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ και ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ, εκατέρωθεν του ιερού γράμματος Ε. 

Τα Δελφικά αυτά παραγγέλματα, μαζί με άλλα 145 ακόμη, 147 συνολικά ήταν οι υποθήκες που παρέδωσαν οι Επτά Σοφοί στις επερχόμενες γενιές, ωφελήματα ανθρώποις ες βίον.

Τα παραγγέλματα αυτά ήταν λιτά αποφθέγματα 2 έως 5 λέξεων αλλά μεστά σοφίας, και τα περισσότερα ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας (Θαλής ο Μιλήσιος, Πιττακός ο Μυτιληναίος, Βίας ο Πρηνεύς, Σόλων ο Αθηναίος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος, Περίανδρος ο Κορίνθιος, Χίλων ο Λακεδαιμόνιος).

Hσαν χαραγμένα στον πρόσθιο τοίχο του Πρόναου ή επί των παραστάδων της πύλης του μεγάλου ναού ή επί του υπέρθυρου ή επί των πολλών στηλών, που είχαν τοποθετηθεί στις πλευρές του ναού περιμετρικά. Παραθέτω μερικά από αυτά τα παραγγέλματα :

Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο)

Ηττώ υπέρ δικαίου (Να καταβάλεσαι για το δίκαιο)
Γνώθι μαθών (Γνώρισε αφού μάθεις)
Ακούσας νόει (Κατανόησε αφού ακούσεις)
Σαυτόν ίσθι (Γνώρισε τον εαυτό σου)
Εστίαν τίμα (Να τιμάς την εστία σου)
Άρχε σεαυτού (Να κυριαρχείς τον εαυτό σου)
Φίλους βοήθε (Να βοηθάς τους φίλους)
Θυμού κράτε (Να συγκρατείς το θυμό σου)
Όρκω μη χρω (Να μην ορκίζεσαι)
Φιλίαν αγάπα (Να αγαπάς τη φιλία)
Παιδείας αντέχου (Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου)
Σοφίαν ζήτει (Να αναζητάς τη σοφία)
Ψέγε μηδένα (Να μην κατηγορείς κανένα)
Επαίνει αρετήν (Να επαινείς την αρετή)
Πράττε δίκαια (Να πράττεις δίκαια)
Φίλοις ευνόει (Να ευνοείς τους φίλους)
Εχθρούς αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς)
Ευγένειαν άσκει (Να είσαι ευγενής)
Κακίας απέχου (Να απέχεις από την κακία)
Εύφημος ίσθι (Να έχεις καλή φήμη)
Άκουε πάντα (Να ακούς τα πάντα)
Μηδέν άγαν (Να μην υπερβάλλεις)
Χρόνου φείδου (Να μη σπαταλάς το χρόνο)
Ύβριν μίσει (Να μισείς την ύβρη)
Ικέτας αίδου (Να σέβεσαι τους ικέτες)
Υιούς παίδευε ( Να εκπαιδεύεις τους γιους σου)
Έχων χαρίζου (Όταν έχεις, να χαρίζεις)
Δόλον φοβού (Να φοβάσαι το δόλο)
Ευλόγει πάντας (Να λες καλά λόγια για όλους)
Φιλόσοφος γίνου (Να γίνεις φιλόσοφος)
Όσια κρίνε (Να κρίνεις τα όσια)
Γνους πράττε (Να πράττεις με επίγνωση)
Φόνου απέχου ( Να μη φονεύεις)
Σοφοίς χρω (Να συναναστρέφεσαι με σοφούς)
Ήθος δοκίμαζε (Να επιδοκιμάζεις το ήθος)
Υφορώ μηδένα (Να μην είσαι καχύποπτος)
Τέχνη χρω (Να ασκείς την Τέχνη)
Ευεργεσίας τίμα (Να τιμάς τις ευεργεσίες)
Φθόνει μηδενί (Να μη φθονείς κανένα)
Ελπίδα αίνει ( Να δοξάζεις την ελπίδα)
Διαβολήν μίσει (Να μισείς τη διαβολή)
Δικαίως κτω. (Να αποκτάς δίκαια)
Αγαθούς τίμα ( Να τιμάς τους αγαθούς)
Αισχύνην σέβου ( Να σέβεσαι την εντροπή)
Ευτυχίαν εύχου (Να εύχεσαι ευτυχία)
Εργάσου κτητά (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης)
Έριν μίσει ( Να μισείς την έριδα)
Όνειδος έχθαιρε (Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό)
Γλώσσαν ίσχε (Να συγκρατείς τη γλώσσα σου)
Ύβριν αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη)
Κρίνε δίκαια (Να κρίνεις δίκαια)
Λέγε ειδώς (Να λες γνωρίζοντας)
Βίας μη έχου (Να μην έχεις βία)
Ομίλει πράως (Να ομιλείς με πραότητα)
Φιλοφρόνει πάσιν (Να είσαι φιλικός με όλους)
Γλώττης άρχε (Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου)
Σεαυτόν ευ ποίει (Να ευεργετείς τον εαυτό σου)
Ευπροσήγορος γίνου ( Να είσαι ευπροσήγορος)
Αποκρίνου εν καιρώ ( Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό)
Πόνει μετά δικαίου (Να κοπιάζεις δίκαια)
Πράττε αμετανοήτως (Να πράττεις με σιγουριά)
Αμαρτάνων μετανόει (Όταν σφάλλεις, να μετανοείς)
Οφθαλμού κράτει (Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου)
Βουλεύου χρήσιμα (Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα)
Φιλίαν φύλασσε (Να φυλάττεις τη φιλία)
Ευγνώμων γίνου (Να είσαι ευγνώμων)
Ομόνοιαν δίωκε (Να επιδιώκεις την ομόνοια)
Άρρητα μη λέγε ( Να μην λες τα άρρητα)
Έχθρας διάλυε (Να διαλύεις τις έχθρες)
Γήρας προσδέχου ( Να αποδέχεσαι το γήρας)
Επί ρώμη μη καυχώ (Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου)
Ευφημίαν άσκει (Να επιδιώκεις καλή φήμη)
Απέχθειαν φεύγε (Να αποφεύγεις την απέχθεια)
Πλούτει δικαίως. (Να πλουτίζεις δίκαια)
Κακίαν μίσει. (Να μισείς την κακία)
Μανθάνων μη κάμνε (Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις)
Ους τρέφεις αγάπα ( Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις)
Απόντι μη μάχου (Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών)
Πρεσβύτερον αιδού (Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους)
Νεώτερον δίδασκε (Να διδάσκεις τους νεότερους)
Πλούτω απόστει (Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο)
Σεαυτόν αιδού (Να σέβεσαι τον εαυτό σου)
Μη άρχε υβρίζων (Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία)
Προγόνους στεφάνου ( Να στεφανώνεις τους προγόνους σου)
Θνήσκε υπέρ πατρίδος (Να πεθάνεις για την πατρίδα σου)
Επί νεκρώ μη γέλα ( Να μην περιγελάς τους νεκρούς)
Ατυχούντι συνάχθου (Να συμπάσχεις με το δυστυχή)
Τύχη μη πίστευε (Να μην πιστεύεις την τύχη)
Τελεύτα άλυπος (Να πεθαίνεις χωρίς λύπη)


ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑ ΤΗΡΗΣΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ?.........Στίχοι: Νίκος Γκάτσος Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος Πρώτη εκτέλεση: Νανά Μούσχουρη

Ρίξ' ένα βλέμμα σιωπηλό στον κόσμο τον αμαρτωλό
και δες η γη πως καίει....
Και με το χέρι στην καρδιά
αν δε σ' αγγίξει η πυρκαγιά,
ψάξε να βρεις ποιος φταίει....

Σαν χαμοπούλι ταπεινό
που δεν εγνώρισ' ουρανό και περπατάει στο χώμα,
την ενδεκάτη εντολήδεν την σεβάστηκες πολύ
γι' αυτό πονάς ακόμα.

Την ενδεκάτη εντολή
δεν την σεβάστηκες πολύ...
γι' αυτό πονάς ακόμα.....

Είναι καινούργια και παλιά
σαν της ψυχής την αντηλιά,
σαν της καρδιάς τα βάθη....

Μα μες του κόσμου τη φωτιά
που μπερδευτήκαν τα χαρτιά
κανείς δε θα τη μάθει.....

Τράβα να βρεις τον Μωυσή
και ξαναρώτατον κι εσύ
μήπως αυτός την ξέρει...
την ενδεκάτη εντολή
που 'ν' ολοκάθαρο γυαλί
και κοφτερό μαχαίρι.

Την ενδεκάτη εντολή
που 'ν' ολοκάθαρο γυαλ
ίκαι κοφτερό μαχαίρι.

Στην παγωμένη σου ερημιά
το γέλιο γίνεται ζημιά
κι η ομορφιά σκοτάδι...

Έτσι είναι φίλε μου η ζωή
φέρνει τον ήλιο το πρωί
την καταχνιά το βράδυ.....

Κάνε λοιπόν υπομονή
τώρα που φως δεν θα φανεί
κι ούτε θα 'ρθει καράβι....

Την ενδεκάτη εντολή
την ξέρουν μόνο οι τρελοί
κι όλοι της γης οι σκλάβοι.

Την ενδεκάτη εντολή
την ξέρουν μόνο οι τρελοί
κι όλοι της γης οι σκλάβοι....

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

ΜΕ ΔΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΘΕΥΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ; Δεν χωρούν λόγια και σχόλια. Ησημερινή ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ αντί για εκδήλωση απόδοσης τιμής στους προγόνους μας αγωνιστές του ΄21, με πρωτοβουλία της δωσίλογης κυβέρνησης έγινε... παρωδία "κεκκλεισμένων των οδών"......
Ακόμα  και οι γονείς δεν μπορούσαν να δούν τα παιδιά  τους να παρελαύνουν.
 Οι  μόνοι που  είχαν δικαίωμα  να  παρίστανται σε αυτήν την  σημαντική για το λαό μας  εκδήλωση  μνήμης και απόδοσης τιμής, ήταν εκείνοι που μαγάριζαν τόσα χρόνια  αυτά  που ήταν και είναι  ιερή παρακαταθήκη  των  προγόνων μας. 

Εκείνων που  έχυσαν το αίμα τους για την πατρίδα  και που αρνήθηκαν  να την ξεπουλήσουν στο παζάρι των ληστών της Ιερής Συμμαχίας και των  ξένων αντιβασιλέων
 Και φτάσαμε στο 2012 όπου μία χούφτα  κοπρίτες  πήγαν  για να  τιμήσουν  την μνήμη αυτών που ατίμασαν.
Η μοναδική φορά που  ο ελληνικός λαός κυνηγήθηκε μέρα παρέλασης ήταν  το 1942  δηλαδή  στην προηγούμενη κατοχή.
Αίσχος, ντροπή και  χυδαίο  δείγμα  ασέβειας στον λαό.
 Με  αυτές τις χουντικές πρακτικές  θα πάμε  σε εκλογές;
Θα μπαίνουμε  στο παραβάν και θα έχουμε μαζί μας και έναν  ροπαλοφόρο  των ΜΑΤ να μας επιτηρεί;
Φτάνει πιά!!!

Οι Έλληνες πληρώνουν τους ...Γερμανούς! Πόσο επωφελήθηκε η Γερμανία από την Ελληνική κρίση; (video) Ένα πολύ ψύχραιμο ρεπορτάζ της Γερμανικής κρατικής τηλεόρασης.

http://www.youtube.com/watch?v=9iOcEme-s84&feature=player_embedded 


Πόσο επωφελήθηκε η Γερμανία από την Ελληνική κρίση; (video)

Ένα πολύ ψύχραιμο ρεπορτάζ της Γερμανικής κρατικής τηλεόρασης

Με ένα πολύ ψύχραιμο ρεπορτάζ το πρώτο κανάλι της Γερμανικής τηλεόρασης, το ARD, δείχνει πώς ακριβώς επωφελήθηκε η Γερμανία από την Ελληνική κρίση. Και αποδεικνύει ότι τα χρήματα που έχουν καταβάλλει οι Γερμανοί ως βοήθεια στην Ελλάδα, είναι στην πραγματικότητα πολύ λιγότερα από όσα ακούγονται. Παράλληλα τα κέρδη της Γερμανίας από τη λιτότητα στην Ελλάδα και την πτώση του ευρώ, είναι πολύ μεγάλα. Οι δημοσιογράφοι του καναλιού, καταφέρνουν να πιάσουν «αδιάβαστα» και τα μέλη της αρμόδιας οικονομικής επιτροπής του Βερολίνου. Το ρεπορτάζ αναμεταδόθηκε από την εκπομπή της ΝΕΤ «Πρωινή ενημέρωση» .http://www.lifo.gr/now/politics/8290 

Επικοινωνήστε με τα blogs…!!!! ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ…!!!

 


ΚΑΛΕΣΜΑ:

Καλούμε όλους τους Έλληνες του Εξωτερικού,να αντιδράσουν ξεκινώντας από μια επιστολή διαμαρτυρίας σε κάθε κρατικό λειτουργό του Εξωτερικού ΠΡΕΣΒΗ-ΠΡΟΞΕΝΟ και να προκαλέσουν διεθνής συγκεντρώσεις καλώντας μας από την Ελλάδα να τους ενημερώσουμε…!!!
Τα μόνα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης στην  Ελλάδα είναι τα blogs , δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα, σε λίγο καιρό θα μας σταματήσουν…!!!

Επικοινωνήστε με τα blogs…!!!!


Κάντε κάτι άμεσα να τους προλάβουμε γιατί εσάς  τους Έλληνες του εξωτερικού σας φοβούνται ,εμάς (τους Έλληνες της Ελλάδας) μας έχουν σχεδόν τελειώσει…!!!
Είναι αδίστακτοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα…ζητάμε την βοήθεια όλων των απανταχού Ελλήνων και Φιλλελήνων…!!!


Η  ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΤΑΒΑΤΖΙΔΩΝ …!!!Στην Ελλάδα του σήμερα ο Ελληνικός λαός βρίσκεται σε κατάσταση κατοχής, προσπαθούν σε καθημερινή βάση να τον κάνουν να βρίσκεται σε διαρκή σύγχυση, ώστε να μην μπορεί να ηρεμήσει για να σκεφτεί ελεύθερα για την δουλειά του και γενικά για το πώς θα τα καταφέρει να τα βγάλλει πέρα…!!!!
Η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση δημοκρατικής χούντας,σε καθημερινή βάση ο λαός βομβαρδίζεται με:

·         Μείωση στο εισόδημα.
·         Περισσότερες φορολογίες.
·         Συνεχείς κοινωνικές περικοπές..
·         Περικοπές στην παιδεία…
·         Περικοπές στην υγεία…
·         Περικοπές και φορολογία στις συντάξεις…!!!
·         Φορολογία στο συνταξιούχο των 450 ευρώ τον μήνα…!!!
·         Οι μισθοί έχουν πλέον παγιωθεί στα 700 ευρώ τον μήνα (επίπεδα 1990).
·         Νεαρός επιστήμων (δικηγόρος)  ξεκινάει δουλειά με 500 ευρώ τον μήνα…
·         Δεν μπορεί ο κόσμος να αποπληρώσει τα δάνεια πρώτης κατοικίας…
·         Τον φορτώνουν με άλλα 110 δις χρέος..
·         Εκχωρούν τον υποθαλάσσιο πλούτο…
·         Πωλούν τον αέρα και τον Ήλιο…
·         Πωλούν την δημόσια περιουσία σε εξευτελιστικές τιμές..!!!
·         Αυξάνουν την διάρκεια εκχώρησης του Εθνικού αεροδρομίου…!!!
·         Πούλησαν τον ΟΤΕ…!!
·         Πωλούν τα πάντα…
Τα Μ.Μ.Ε εκπληρώνουν στο ακέραιο το έργο τους στο να έχουν τον Ελληνικό Λαό σε μια διαρκεί τρομοκρατία…!!!
Τα μεγάλα ιδιωτικά και κρατικά κανάλια σε καθημερινή βάση «μαλώνουν» τον Έλληνα πολίτη και τον απειλούν…!!!
Απαξιώνουν τους Έλληνες και την Ελλάδα σε καθημερινή βάση…!!!
Υπάρχει μια οργανωμένη ομάδα  πολιτικών - επιχειρηματιών και τραπεζιτών που συγκεντρώνει τον Ελληνικό πλούτο και ενώ έχει βγάλλει τα χρήματα στο εξωτερικό «πιέζουν» να πτωχεύσει  η χώρα και να τα επιστρέψουν να την αγοράσουν αντί πινακίου φακής…!!!
Περιμένουν να πτωχεύσει η χώρα για να εισπράξουν τα κέρδη από τα στοιχήματα (CDS)…!!!
Ο Ελληνικός λαός παρακολουθεί τα γεγονότα και πλέον αρχίζει να «αφήνετε» στα χέρια των «συμμοριών»…!!!

Σήμερα 27/9/2011 ο Υπουργός Οικονομικών Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ανακοίνωσε ότι θα καταρτήσει τους προϋπολογισμούς των 2011 και 2012 σε σταθερά και σίγουρα δεδομένα που θα αποτελούνται με έσοδα από φόρους των μισθωτών και συνταξιούχων και αν μπορέσει να συγκεντρώσει φόρους από τους ελευθέρους επαγγελματίες θα είναι ευτύχημα.
Για φορολόγηση των χρημάτων που έχουν εξαχθεί καμιά κουβέντα…!!!
Ενημερώνουμε τους Έλληνες του εξωτερικού ότι οι Έλληνες της Ελλάδας βρίσκονται σε κατοχή από τους Έλληνες μεγαλοτραπεζίτες και Πολιτικούς …!!!
Είναι απατεώνες, βάζουν την χώρα να δανείζεται και τα παίρνουν αυτοί…!!!
Επιχορηγούν τις τράπεζες από φόρους των Ελλήνων πολιτών…!!!
Επιχειρούν απροκάλυπτα να «δέσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες » για τα επόμενα 50-60 χρόνια…!!!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ …!!!
ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ…!!!
ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ…!!!
ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ…!!!

Σε πολύ λίγο χρόνο τα πράγματα θα είναι ανεξέλεγκτα, οι 2.500.000 λαθρομετανάστες είναι έτοιμοι και παρακολουθούν των «πτώση του ηθικού των Ελλήνων»…!!!
Το ικανό και παραγωγικό κομμάτι των Ελλήνων έχει αρχίσει και αποχωρεί από την χώρα σε μια νέα μετανάστευση …!!!

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ «ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ» ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΤΑ ΦΙΛΕΤΑ…!!!Αφαίρεσαν και την Ελληνική Σημαία από το Πρωθυπουργικό γραφείο !!!

maximou-4a-nai

Στον Γιώργο Παπανδρέου δεν άρεσε προφανώς


ο πίνακας της Ελευθερίας και τον έβγαλε.... 


Στη φωτογραφία βλέπουμε ότι πλέον έφυγε από


το πρωθυπουργικό γραφείο  και η ελληνική


 σημαία !!!Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

(for english please scroll down) Νέα Υόρκη: Απαγορεύεται για λόγους δεοντολογίας η συμμετοχή δικηγόρων σε εταιρείες που ανήκουν και σε μη δικηγόρους

http://www.lawnet.gr/news/nea-yorki-apagoreuetai-gia-logous-deontologias-i-summetoxi-dikigoron-se-etaireies-pou-anikoun-kai-se-mi-dikigorous-25922.html 


Νέα Υόρκη: Απαγορεύεται για λόγους δεοντολογίας η συμμετοχή δικηγόρων σε εταιρείες που ανήκουν και σε μη δικηγόρους 


(for   english  please  scroll  down)

Οδηγία προς τους εγγεγραμμένους δικηγόρους του εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Νέας Υόρκης, τονίζοντας ότι είναι ενάντια στον Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων να εργάζονται σε παραρτήματα δικηγορικών εταιρειών με έδρα τη Νέα Υόρκη, την ιδιοκτησία των οποίων δεν έχουν δικηγόροι.
Το ζήτημα είναι λίγο περισσότερο πολύπλοκο απ’ ότι φαίνεται εκ πρώτης όψεως, καθώς τίθενται ζητήματα επαγγελματικής ελευθερίας και εργασίας σε ένα διεθνές περιβάλλον. Αφορμή για την οδηγία αποτέλεσε ο προβληματισμός του νομικού κόσμου της Νέας Υόρκης αναφορικά με τη δυνατότητα συμμετοχής των δικηγόρων του συλλόγου σε παραρτήματα βρετανικών δι-επαγγελματικών εταιρειών, εταιρειών δηλαδή στις οποίες μετέχουν και μη δικηγόροι εταίροι. Η δυνατότητα ίδρυσης διεπαγγελματικών εταιρειών θεσμοθετήθηκε στη Βρετανία προσφάτως με το νόμο “Legal Services Act”, ενώ παρόμοια ρύθμιση δεν βρίσκεται στις ΗΠΑ. Τέθηκε, λοιπόν, το ερώτημα αν οι δικηγόροι που υπάγονται στον αρκετά αυστηρό αμερικανικό Κώδικα Δεοντολογίας θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται για τέτοιες βρετανικές δικηγορικές εταιρείες, οι οποίες ιδρύουν παραρτήματα στην Νέα Υόρκη.
Η απάντηση της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου ήταν αρνητική, καθώς κάτι τέτοια θα παραβίαζε απαγορευτική διάταξη του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων.
Λόγω της παγκοσμιοποίησης, το φαινόμενο ίδρυσης παραρτημάτων δικηγορικών εταιρειών σε άλλες χώρες είναι αρκετά συνηθισμένο, ενώ τελευταία κάποιες χώρες –π.χ. Βρετανία και Αυστραλία - έχουν αρχίσει να επιτρέπουν και την συμμετοχή μη δικηγόρων ως εταίρων. Στις ΗΠΑ η συμμετοχή μη δικηγόρων εταίρων απαγορεύεται στις 49 πολιτείες, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια η πολιτεία της Ουάσινγκτον την επιτρέπει υπό συγκεκριμένους όρους.
Παρότι τα δεοντολογικά ζητήματα για τη συμμετοχή μη δικηγόρων στις δικηγορικές εταιρείες δεν έχουν επιλυθεί, η αλήθεια είναι ότι η εμμονή των ΗΠΑ στην πλήρη απαγόρευση δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Για αυτό άλλωστε και παρά την πρόσφατη οδηγία, η Ένωση Αμερικανών Δικηγόρων σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Νέας Υόρκης –ο οποίος, σημειωτέον, αριθμεί τα περισσότερα μέλη στην επικράτεια – συζητούν το ενδεχόμενο τροποποίησης του Κώδικα Δεοντολογίας στο μέλλον και εφαρμογής μιας μέσης λύσης κατά τα πρότυπα της Πολιτείας της Ουάσινγκτον.


COMMITTEE ON PROFESSIONAL ETHICS
 Opinion 911 (3/14/12)
Topic:     Sharing legal fees and undertaking employment with an out-of-state entity that includes non-lawyer owners and managers
 Digest:   A New York lawyer may not practice law principally in New York as an employee of an out-of-state entity that has non-lawyer owners or managers.
 Rules:    5.4(a) & (d); 8.5(b)
 QUESTION 
[1]        Lawyers admitted to practice in New York ask whether they may enter into a business relationship with a United Kingdom (“UK”) entity under the following circumstances.  The UK entity would be formed as an Alternative Business Structure under the UK’s Legal Services Act, which permits entities with non-lawyer supervisors and owners to render legal services.  The entity would include UK non-lawyers in supervisory and ownership positions, raise capital in private equity financing, and have a professional management team.  The New York lawyers would establish a New York office, where they would represent New York clients.   They would be employees of the UK entity and would hold stock options and, in some cases, vested shares in the UK entity.  Lawyers in the New York office would adhere to confidentiality rules and would not share confidences with UK non-lawyer managers. The entity would adhere to UK rules as well.
OPINION
[2]        The inquiry is governed by Rule 5.4(a), which forbids a lawyer from sharing fees with a non-lawyer, and Rule 5.4(d), which forbids a lawyer from practicing law for profit with an entity that includes a non-lawyer owner or member.  These provisions would clearly be violated by the proposed arrangement.
[3]        As we discussed in N.Y. State 889 (2011), these provisions would not necessarily apply to New York-admitted lawyers who principally practice law in another jurisdiction in which they are also licensed to practice.   Rule 8.5(b) provides that the New York Rules govern the conduct of lawyers who are licensed only in New York, but that lawyers admitted in a second jurisdiction are generally subject to the rules of the particular jurisdiction in which they principally practice.  Therefore, we concluded, a lawyer admitted in both New York and the District of Columbia but who maintains an office and principally practices in the District of Columbia would be governed by the more liberal provisions of the District of Columbia, even if the lawyer undertakes occasional litigation in New York.
[4]        Under the proposed arrangement, in contrast, New York’s Rules, including Rule 5.4, would govern the propriety of the arrangement with the UK entity.  Even if the lawyers in question are also licensed in the UK, the predominant effect of their conduct, in practicing law from a New York office on behalf of New York clients, would be in New York.
 CONCLUSION
[5]        A New York lawyer may not practice law principally in New York as an employee of an out-of-state entity that has non-lawyer owners or managers.
(3-12)


Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Liberation: «Ο Έλληνας αν και χτυπημένος μέχρι θανάτου,πάντα σηκώνεται» !!!

http://eleytheriahthanatos.blogspot.com/2012/03/liberation.html?utm_source=blog&utm_medium=gadget&utm_campaign=bp_slideout_plugin#.T2iWFMWmkdM 


 Όχι, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, αν και δραματικό, δεν είναι μια καταστροφή. Είναι επίσης μια ευκαιρία. Γιατί η δύναμη του χρήματος έχει, για πρώτη φορά, υπερβεί με ένταση το ρυθμό της μέχρι τότε σταδιακής, σχολαστικής και προσεκτικά οργανωμένης καταστροφής του δημόσιου συμφέροντος και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και σε μια χώρα τόσο διάσημη για τη φιλοσοφία της ζωής, στον αντίποδα του αγγλοσαξονικού μοντέλου, και διάσημη για την ακούραστη αντίσταση που έχει φέρει στις πολλαπλές μορφές καταπίεσης που προσπάθησαν να τη χαλιναγωγήσουν.Ο Έλληνας δεν χορεύει και δε θα χορέψει ποτέ στο ένα πόδι, ούτε θα σκύψει δουλικά, ανεξάρτητα από τα καθεστώτα που θέλουν να του επιβάλλουν. Χορεύει με τα χέρια του, σαν να θέλει να πετάξει προς τα αστέρια. Γράφει στους τοίχους αυτό που θα του άρεσε να διαβάσει κάπου αλλού. Καίει μια τράπεζα όταν δεν του αφήνουν πλέον την πολυτέλεια να ψήσει στην παραδοσιακή του ψησταριά. Ο Έλληνας είναι τόσο ζωντανός, όσο η ιδεολογία της απειλής θανάσιμη. Και ο Έλληνας αν και χτυπημένος μέχρι θανάτου, στο τέλος πάντα σηκώνεται.


Ναι, η Ευρώπη της οικονομίας ήθελε να δημιουργήσει ένα παράδειγμα. Αλλά μες τον εκνευρισμό της να χτυπήσει τη χώρα που φαινόταν η πιο αδύναμη στη ευρωζώνη, μέσα στην υπερβολική της βία, η μάσκα της έπεσε. Είναι τώρα περισσότερο από ποτέ, η ώρα να καταδείξουμε το αληθινό της πρόσωπο: αυτό του ολοκληρωτισμού. Γιατί πρόκειται πραγματικά περί αυτού. Και υπάρχει μόνο μία απάντηση στον ολοκληρωτισμό: ο αγώνας, επίμονος και ανυποχώρητος, μέχρι τη μάχη, αν χρειαστεί, καθώς διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη. Έχουμε έναν κόσμο, μια ζωή, και αξίες να υπερασπιστούμε. Παντού στους δρόμους, είναι τα αδέλφια μας, οι αδελφές μας, τα παιδιά μας, οι γονείς μας, οι οποίοι έχουν πληγεί μπροστά στα μάτια μας, ακόμα και αν είναι μακριά. Πεινάμε, κρυώνουμε και πονάμε μαζί τους. Όλα τα χτυπήματα που δέχονται μας τραυματίζουν εξίσου. Κάθε παιδί στην Ελλάδα που λιποθυμά στο σχολείο του, μας καλεί στην αγανάκτηση και στην εξέγερση.


Για τους Έλληνες, είναι καιρός να πούνε όχι, και, για όλους εμάς, ήρθε ο καιρός να τους υποστηρίξουμε. Επειδή ο ελληνικός λαός σήμερα ηγείται της μάχης κατά του οικονομικού ολοκληρωτισμού, που καταστρέφει παντού τη δημόσια περιουσία, απειλεί την καθημερινή επιβίωση, διαδίδει την απόγνωση, το φόβο και την αποχαύνωση μέσα από έναν πόλεμο όλων εναντίον όλων.
Πέρα από έναν συναισθηματικό θυμό που εκτονώνεται με την καταστροφή των συμβόλων της καταπίεσης, αναπτύσσει έναν διαυγή θυμό, των αγωνιστών που αρνούνται να στερηθούν την ίδια τους τη ζωή προς όφελος της τραπεζικής μαφίας και της λογικής της, αυτής του “τρελού χρήματος”. Με τις συνελεύσεις της άμεσης δημοκρατίας, το κίνημα της πολιτικής ανυπακοής, το κίνημα “Δεν πληρώνω» και τις πρώτες εμπειρίες της αυτοδιαχείρισης, μια νέα Ελλάδα αναδύεται αυτή τη στιγμή, που απορρίπτει την τυραννία της αγοράς για λογαριασμό των ανθρώπων. Δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό θα πάρει για τους ανθρώπους να ελευθερωθούν από την εθελοντική δουλεία τους, αλλά είναι βέβαιο ότι, αντιμετωπίζοντας τη γελοιότητα της πελατειακής πολιτικής, των διεφθαρμένων δημοκρατιών, τον τραγελαφικό κυνισμό του κράτους των banksters (τραπεζική μαφία), θα έχουμε μόνο την επιλογή -ενάντια σε κάθε εκβιασμό- να διαχειριστούμε τις υποθέσεις μας εμείς οι ίδιοι.


Η Ελλάδα είναι το παρελθόν μας.
Είναι επίσης το μέλλον μας.
Ανακαλύψτε την ξανά μαζί της!

Το 2012 ας γίνουμε όλοι Έλληνες!


Liberation-Κείμενο των Ραούλ Βανεγκέμ και Γιάννη Γιουλούντα


(Πηγή:
onalert.gr)
Αναρτήθηκε από Panos Kapoios στις 21:37

Aγριο ξύλο στην Χαλκιδική ΤΩΡΑ!!!ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!!Όλη η χώρα "Κερατέα"!Με την πολιτική του μνημονίου και του ΔΝΤ,με το χρήμα να καταπατά εξόφθαλμα την ανθρωπινή αξιοπρέπεια,στην ΧαλκιδικήΤΩΡΑ, σύμφωνα με πληροφορίες ,η εταιρία χρυσού με "ιδιωτικό στρατό"τραμπούκων,προσπαθεί να καταλάβει την περιοχή, με άγριο ξύλο στους κατοίκους που αντιδρούν στην ιδιωτικοποίηση της περιοχής και της καταστροφής της απο την μεταλλευτική εταιρία. Φωτιά μπήκε σε φυλάκιο του βουνού, ενώ υπάρχουν και τραυματίες. 

Ένας σοβαρά τραυματισμένος από τους κατοίκους που αντιστέκονται στα σχέδια καταστροφής της περιοχής, μετά από την άγρια επίθεση των εργαζομένων


Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, μεταξύ των κατοίκων που αντιστέκονται στα σχέδια καταστροφής της περιοχής, υπάρχει ένας σοβαρά τραυματισμένος, ο οποίος μεταφέρεται αυτή την ώρα στο κέντρο υγείας της περιοχής. Είχε προηγηθεί η ακατανότη άγρια επίθεση κατα των εργαζομένων. Εν τω μεταξύ αυτή την ώρα τα πράγματα είναι ήρεμα παρ’ όλα αυτά οι εργαζόμενοι της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» παραμένουν στις «Σκουριές». Οι κάτοικοι έχουν μεαφερθεί σε άλλο σημείο -από το φυλάκιο όπου ήταν- ώστε να μην .H εταιρια ειναι η"EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε", θυγατρική της καναδικής ELDORADO GOLD, μεγαλομέτοχοι Μπόμπολας-Κούτρας!!

WHEN VIOLENCE IS EQUIVALENT TO BETRAYAL - ΟΤΑΝ Η ΒΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN   
                                                                                                    ΟΤΑΝ Η ΒΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΠΡΟΔΟΣΙΑ
Οι εκλογές θα γίνουν σε περίπου 50 ημέρες από σήμερα. Θα είναι οι πιο φορτισμένες των τελευταίων δεκαετιών. Και θα είναι τόσο φορτισμένες γιατί μέσα σε δύο χρόνια εξαναγκαστήκαμε σε μια βίαιη εσωτερική υποτίμηση που περιέκοψε κατά περίπου 50% αποδοχές και περιουσίες.
Μια από τις βασικές αιτίες για αυτή την κατάντια ήταν ο λαϊκισμός και η πελατειακή αντίληψη των πολιτικών που διαχειρίστηκαν την εξουσία. Για δεκαετίες σκόρπιζαν υποσχέσεις, μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις ,αυξήσεις χωρίς μελέτη ,επιδόματα μαϊμού, χαριστικές συντάξεις και πολλά ακόμα. Είτε κυβερνούσαν είτε ήταν στην αντιπολίτευση λειτουργούσαν με την ίδια ανευθυνότητα. Χωρίς σχεδιασμό και συνείδηση των αποτελεσμάτων των πράξεων τους. Καιροσκοπισμός για το πρόσκαιρο πολιτικό όφελος. Αυτό ήταν το δόγμα. Τόσο για τα κόμματα εξουσίας όσο και για την αριστερά που αντιπολιτευόταν.
Και δυστυχώς ακόμα και σήμερα κάποιοι εξ αυτών ακολουθούν την ίδια τακτική γιατί δεν ξέρουν κάποια άλλη. Μόνο που επειδή λεφτά δεν υπάρχουν πια ώστε να διεκδικούν με παράλογο τρόπο ανέφικτες αυξήσεις για να χαϊδέψουν τα αυτιά των υποψήφιων «πελατών»- ψηφοφόρων τους , διοχετεύουν το λαϊκισμό τους στην εμπορευματοποίηση της αγανάκτησης που οι ίδιοι προκάλεσαν. Ωθούν ευθέως ή υποδαυλίζουν πράξεις βίας. Σπεκουλάρουν στην αγανάκτηση και την απόγνωση.
Η κοινωνία ,δικαίως ,«βράζει». Και εκείνοι θέλουν να τη μετατρέψουν σε όχλο. Έτσι μετά από πολλά χρόνια ξανακούμε περί αντισυγκεντρώσεων ,βίας και λιθοβολισμών. Περί μπράβων-φουσκωτών που αποκλείουν περιοχές και επιβάλουν το δικό τους νόμο.
Είναι η συνταγή για να ολοκληρωθεί η καταστροφή του τόπου. Αυτοί που την καλλιεργούν ελπίζουν ότι θα ωφεληθούν από το χάος που θα προκύψει. Θα βρεθούν με αυξημένη πολιτική δύναμη εντός του χάους.
Η ευθύνη τους είναι τεράστια. Ας το σκεφτούν καλά. Ας δουν και τα ιστορικά προηγούμενα. Και επιτελούς ας σταματήσουν να ασχημονούν στο σαρκίο της χώρας.
Όποιος προκαλέσει ,ανεχθεί ή δεν αποτρέψει κάθε μορφή βίας θα διαπράξει εθνικό έγκλημα.
Υ.Γ. Δεν αναφέρομαι ,όπως είναι αυτονόητο, στις αντιδράσεις και τις διαμαρτυρίες. Αυτές δεν είναι μόνο εύλογες. Είναι επιβεβλημένες. Αναφέρομαι στη βία. Αυτή που μετατρέπει τη δοκιμαζόμενη κοινωνία σε ζούγκλα.

WHEN VIOLENCE IS EQUIVALENT TO BETRAYAL (Article Title) The elections in Greece will take approximately 50 days from today. It is the most charged in decades. And will be charged because within two years Greek citizens were forced into a violent internal devaluation cut, by about 50% of their earnings and their property as well.
One of the main causes of this misery was the populism and customer perception of the politicians that managed power in Greece. . For decades, scattered promises, maximalist demands, increases without trial, monkey bonuses, ex gratia pensions and much more. …Whether ruled either as governors or by the opposition parties, were operated by the same irresponsible. Without planning and awareness of the effects of their actions. ….Opportunism for temporary political gain. This was the doctrine. …. For both parties in power , and for the left part as well …that supposed that was in the opposite side… 
And unfortunately even today some of them follow the same tactic they know and not another. 
With the difference as about the today, that money do not exist anymore so as to claim absurdly unrealistic increases to caress the ears ….of the candidates- 'clients' , the voters, so… they take up populism in the commercialization of indignation that they themselves caused ! They push direct or incite violence. They speculate in frustration and despair !
Greek society, by right is "boiling" , and they want to transform it into a mob. So after many years we hear again about “anti-rumpus” (contra-gathering), violence and stoning. …….Bravo-on inflatable excluding areas and impose their own law…..
This is the “recipe” to complete the destruction of the country ! Those who cultivate hope to benefit from the “chaos” that would result…….so they will be found with increased political power in the “chaos” !!!
Their responsibility is enormous. ….!!! Better they think about it well. …. Better they flash back to the historical past events…. Finally better they stop behave outrageously on to the Country’s Body….. !
Whoever cause, tolerate or do not prevent any form of violence, shall commit national crime !

PS : I am not referring, as it is obvious, to the reactions and protests. These are not just reasonable. They are imposed. I do refer to the violence. The violence that convert a suffer society into a jungle …. http://www.newsit.gr/default.php?pname=nikosBlogComment&post=394 

ο ΕΦΕΤ ξαναβρίσκει προϊόντα του LIDL, μολυσμ ένα με τον φονικό ιό e-Coli!! Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Μαρτίου 18, 2012

http://olympia.gr/…και τα ελληνόφωνα ΜΜ”Ε” το βουλώνουν…
Αλήθεια, οι Γερμανοί θα ξαναγκρινιάξουν; Θα ξαναπιέσουν για να παραιτηθεί ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, ή μήπως θα ξαναζητήσουν να μην κατασχεθούν τα επικίνδυνα προϊόντα; Μήπως θα ξαναβάλουν “φίλους” πολιτικούς να πιέσουν να διαγραφεί το πρόστιμο; Καλόμαθαν οι… Γερμανοί στα σύκα με τις μίζες και τα σκάνδαλα. Όμως, ίσως να μάθουν ότι δεν θα τους περνάει πάντα η λαμογιά…
Τα μολυσμένα προϊόντα με το βακτήριο E.coli που ανακάλυψε ο ΕΦΕΤ σε ελέγχους που πραγματοποίησε στη Βόρεια Ελλάδα, είναι κατεψυγμένα σουτζουκάκια .coli . Όπως ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, σε παρτίδα κατεψυγμένου πικάντικου προϊόντος κιμά (σουτζουκάκια) από βοδινό κρέας, προέλευσης Γερμανίας, που διακινήθηκε στην Ελλάδα από την εταιρία «LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.»ανιχνεύτηκε το παθογόνο βακτήριο Escherichia coli 0157 σε συσκευασίες 500g (2x250g) και σε κλειστή συσκευασία 1000g.
Ο ΕΦΕΤ προχώρησε σε κατάσχεση ποσότητας 2.481 κιλών των παραπάνω προϊόντων, ενώ μετά από συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών αποφασίστηκε η καταστροφή των τροφίμων καθώς κρίθηκαν επιβλαβή για την υγεία.
από το Athens Post

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στον Δικηγόρο Θ. ΑΛΑΜΠΑΣΗ για την έξοχη νομική εργασία του !!! ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ : " Τραπεζικά δάνεια και νέος νόμος για την "Δίκαιη δίκη": Εισαγωγή πρωτοφανούς ρύθμισης που παράγει εξοντωτικούς τόκους "

http://alampasis.blogspot.com/2012/03/blog-post_19.html 


 Νόμος για την "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής": Εισαγωγή πρωτοφανούς στα νομικά χρονικά ρύθμισης, που ενεργοποιείται αν τολμήσεις και αρνηθείς να  αναγνωρίσεις ΠΑΡΑΝΟΜΟ προς την τράπεζα χρέος και κινηθείς δικαστικά εναντίον της!!!

Με το νέο νόμο 4055/2012 για την "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής" τροποποιήθηκε το άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα.

1. Τι ίσχυε ΠΡΙΝ την τροποποίηση του άρθρου 346 ΑΚ για τα δάνεια στις τράπεζες

Από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους το άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα προέβλεπε ότι οφειλέτης χρηματικής οφειλής, και αν δεν βρίσκεται σε καθυστέρηση (υπερημερία), οφείλει νόμιμους τόκους αφότου επιδόθηκε η αγωγή για το ληξιπρόθεσμο χρέος. Το νόμιμο επιτόκιο σήμερα είναι 6,75%. Ο νόμιμος τόκος υπερημερίας (καθυστέρησης) είναι 2 μονάδες πάνω. Το εκαστοτε νόμιμο επιτόκιο ορίζεται από το νόμο (διαφέρει δηλ ανά περίοδο). Με την 1219/2001 απόφαση του Αρείου Πάγου κρίθηκε μεταξύ άλλων, ότι τα τραπεζικά επιτόκια που υπερβαίνουν το όριο που θέτει ο νόμος είναι ΠΑΡΑΝΟΜΑ (τα τραπεζικά επιτόκια ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνουν τα εξωτραπεζικα).

Σημείωση: ΔΕΝ υπάρχει ΜΙΑ σύμβαση δανείου με τράπεζα που να ΜΗΝ περιέχει άκυρους Όρους. Οι πλέον παράνομες είναι οι συμβάσεις πιστωτικών καρτών (έχω εντοπίσει μέχρι και 12 άκυρους Όρους). Αυτά δεν τα λέω εγώ… Έτσι έχουν κριθεί από τα ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Οι συμβάσεις που υπογράφετε με τις τράπεζες από τις οποίες  βγάζουν διαταγές πληρωμής εναντίον σας, περιέχουν Όρους που είναι ΑΚΥΡΟΙ όπως αυτοί έχουν κριθεί με τις 430/05, 1219/01, 2123/2009, 417/2010 και 652/2010 του Αρείου Πάγου, 5253/03, και 6291/00 του Εφετείου Αθηνών, 1119/02, 1208/98 και 961/07 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 1210/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας κ.α.         

Έστω λοιπόν ότι η τράπεζα σου έβγαζε πριν τρία (3) χρόνια διαταγή πληρωμής για 40.000 ευρώ από σύμβαση πιστωτικής κάρτας με επιτόκιο 18% (+ 2,5% τόκος υπερημερίας). Έστω ότιασκούσες αμέσως ανακοπή με τον ισχυρισμό ότι το επιτόκιο ύψους 18% είναι παράνομο, δεδομένου ότι  υπερβαίνει το νόμιμο κατά τρεις περίπου φορές (όπως έκρινε η 1219/2001 Α.Π). Έστω ότι το δικαστήριο δεχόταν το λόγο αυτό της ανακοπής και με απόφαση που δημοσιευόταν σήμερα, ακύρωνε τον όρο που επιβάλει επιτόκιο 18% επανακαθορίζοντας την οφειλή σου προς την τράπεζα στο νόμιμο ύψος των 30.000 ευρώ.

Μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης το ΝΟΜΙΜΟ επιτόκιο επιδικίας που θα έτρεχε για τα 30.000 ευρώ για τα τρία (3) αυτά χρόνια ήταν: από 15/03/2009 έως 07/04/2009 νόμιμο επιτόκιο 7,50% (+2 μονάδες τόκος υπερημερίας), από 08/04/2009 έως 12/05/2009 νόμιμο επιτόκιο 7,25% (+2 μονάδες τόκος υπερημερίας), από 13/05/2009 έως 12/04/2011 νόμιμο επιτόκιο 6,75% (+2 μονάδες τόκος υπερημερίας), από 13/04/2011 έως 12/07/2011 νόμιμο επιτόκιο 7,00% (+2 μονάδες τόκος υπερημερίας), από 13/07/2011 έως 08/11/2011 νόμιμο επιτόκιο 7,25% (+2 μονάδες τόκος υπερημερίας), από 09/11/2011 έως 13/12/2011 νόμιμο επιτόκιο 7,00% (+2 μονάδες τόκος υπερημερίας) και από 14/12/2011 έως 15/03/2012 νόμιμο επιτόκιο 6,75% (+2 μονάδες τόκος υπερημερίας).

Πρόσεξε τώρα: Οι ΝΟΜΙΜΟΙ τόκοι επιδικίας με τους οποίους επιβαρύνεσαι ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΑΥΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, είναι βάσει των παραπάνω νόμιμων επιτοκίων,  ΕΥΡΩ 7.984,08. Άρα σήμερα θα όφειλες ΣΥΝΟΛΙΚΑ, 30.000 που το δικαστήριο όρισε ως ΝΟΜΙΜΗ έναντι της τράπεζας οφειλή(ακυρώνοντας το επιτόκιο ύψους 18%) + 7.984,08 νόμιμοι τόκοι υπερημερίας τριετίας  =37.984,08 ευρώ.  Κράτα αυτό το νούμερο που είναι η ΝΟΜΙΜΗ ΟΦΕΙΛΗ σου προς την τράπεζα.              

Έστω τώρα ότι η δυσχερής οικονομική κατάσταση στην όποια εξακολουθείς έως και σήμερα να βρίσκεσαι δεν σου επιτρέπει να πληρώσεις τα 30   χιλιάρικα που το δικαστήριο έκρινε ωςνόμιμη οφειλή σου έναντι της τράπεζας. Άρα το ποσό που χρωστάς, εξακολουθεί και τοκίζεται, με το νόμιμο όμως επιτόκιο που αναγράφεται παραπάνω, όπως αυτό θα επανακαθορίζεται κάθε φορά με νόμο.

Δώσε τώρα προσοχή μεγάλη
Αν ΔΕΝ ασκούσες ανακοπή και άρα  ΔΕΝ πρόσβαλες το επιτόκιο ύψους 18% (+2,5 υπερημερίας) που προβλέπει η σύμβαση της τράπεζας, ΔΕΝ θα μπορούσε ναεπανακαθοριστεί δικαστικά η νόμιμη οφειλή σου έναντι της τράπεζας... Άρα η οφειλή σου θα οριστικοποιούταν στα 40.000 ευρώ. Πρόσεξε τώρα: Αφού έχασες την προθεσμία και ΔΕΝ άσκησες ανακοπή, τους  τόκους που η τράπεζα θα σου χρέωνε για την ΤΡΙΑ ΑΥΤΑ ΧΡΟΝΙΑ,  θα τους υπολόγιζε με το ΠΑΡΑΝΟΜΟ επιτόκιο που ορίζει η σύμβαση, δηλαδή 18% + 2,5 % =20,5 % !!! Αυτό μεταφράζεται στο ποσό των 24.355,44 ευρώ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ!!! Άρα σήμερα θα όφειλες ΣΥΝΟΛΙΚΑ, 40.000 που ήταν το ποσό της διαταγής πληρωμής + 24.355,44 τόκοι υπερημερίας τριετίας = 64.355,44  ευρώ !!!      

Μη ξεχνάς ότι αν σήμερα ΔΕΝ έχεις να πληρώσεις, το παραπάνω ποσό  ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να τοκίζεται με το εξοντωτικό 20,5 %!!!

Και αν νομίζεις ότι αυτό είναι ληστεία, ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΙΠΟΤΑ… Μη ξεχνάς ότι τα παραπάνω ίσχυαν ΠΡΙΝ την τροποποίηση του άρθρου 346 του Αστικού Κώδικα. Κοιτά τώρα να δεις τι θα συμβεί ΜΕΤΑ την τροποποίηση…

2. Τι ισχύει ΜΕΤΑ την αντικατάσταση του άρθρο 346 Αστικού Κώδικα

Το άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα το αντικατέστησαν προχθές με το άρθρο 2 ν. 4055/2012 ως εξής:

«Ο οφειλέτης χρηματικής οφειλής, και εάν δεν είναι υπερήμερος, οφείλει νόμιμους τόκουςαφότου επιδόθηκε η αγωγή ή η διαταγή πληρωμής για το ληξιπρόθεσμο χρέος (τόκος επιδικίας). Το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες ΑΝΩΤΕΡΟ του τόκου υπερημερίας (!!!), όπως ο τελευταίος ορίζεται εκάστοτε από το νόμο ή με δικαιοπραξία (σύμβαση). Η προσαύξηση αυτή ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ, εάν πριν από τη συζήτηση της αγωγής ο οφειλέτης ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΙ εξωδίκως,ή εάν ΔΕΝ ΑΣΚΗΣΕΙ ΑΝΑΚΟΠΗ κατά της διαταγής πληρωμής αντιστοίχως!!! Με αίτημα του εναγομένου το δικαστήριο δύναται κατ` εξαίρεση, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να επιδικάσει την απαίτηση με το νόμιμο ή συμβατικό τόκο υπερημερίας. Η εξαίρεση ισχύει ιδίως για τις κατ` εύλογη κρίση του δικαστηρίου επιδικαζόμενες χρηματικές απαιτήσεις. Από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης που επιδικάζει εντόκως χρηματική οφειλή ή απορρίπτει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι ΤΡΕΙΣ (3) εκατοστιαίες μονάδες ΑΝΩΤΕΡΟ του τόκου υπερημερίας (!!!). Η προσαύξηση αυτή ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ εάν δεν ασκηθεί ένδικο μέσο (ΕΦΕΣΗ) κατά της οριστικής απόφασης

Πάμε τώρα πίσω στο παραπάνω παράδειγμα για να δούμε τι τόκους παράγει η νέα αυτή ρύθμιση για… τη «Δίκαιη δίκη». Έστω λοιπόν ότι η ρύθμιση που πέρασε σήμερα, ίσχυε 3 χρόνια πριν όταν η τράπεζα σου έβγαλε διαταγή πληρωμής για ποσό 40.000 ευρώ από σύμβαση πιστωτικής κάρτας με επιτόκιο 18% (+ 2,5% τόκος υπερημερίας).

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι ο οφειλέτης χρηματικής οφειλής, οφείλει νόμιμους τόκουςαφότου επιδόθηκε  η διαταγή πληρωμής. Άρα αρχίζουν και σου τρέχουν ΑΜΕΣΩΣ τόκοι (από την ημέρα που παραλαμβάνεις η σου θυροκολλείται η διαταγή πληρωμής). Τι τόκοι όμως τρέχουν? Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση η τράπεζα τους υπολογίζει ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΝΩ από τον τόκο υπερημερίας που ορίζει σύμβαση που υπέγραψες (η πλειοψηφία των συμβάσεων ορίζει τόκο υπερημερίας 2,5% αντί 2 που είναι ο νόμιμος). Άρα στο παράδειγμά μας, με το που σου κοινοποιήθηκε η διαταγή πληρωμής από την παραπάνω πιστωτική κάρτα, θα σου έτρεχαν τόκοι τους οποίους οι τράπεζα θα τους υπολόγιζε στο 22,5% (18% συμβατικό επιτόκιο + 2,5% συμβατικός τόκος υπερημερίας + 2% ΤΟΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ = 22,5%)!!! 

Η προσαύξηση αυτή του 2%  ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ, εάν  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ή εάν ΔΕΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΠΗ κατά της διαταγής πληρωμής!!! ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΕ ΠΙΕΖΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΩΣΤΕ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΟΥ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΔΙΚΑΙΑ!!! ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΦΟΥ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΑΝ ΧΑΣΕΙΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ !!!

Και το ΠΙΟ ΤΡΟΜΕΡΟ είναι, ότι ΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ!!! Όπως παραπάνω ανέφερα, η απαίτηση στο παράδειγμά μας  (διαταγή πληρωμής για το ποσό των 40.000 ευρώ από πιστωτική κάρτα) είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, όπως αυτό κρίθηκε με τις  430/05, 1219/01, 2123/2009, 417/2010 και 652/2010 του Αρείου Πάγου, 5253/03, και 6291/00 του Εφετείου Αθηνών, 1119/02, 1208/98 και 961/07 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 1210/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας κ.α.             

ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΩΡΑ ΚΑΛΑ:
Η διάταξη αυτή θα σε πίεζε στο παράδειγμά μας ΑΦΟΡΗΤΑ, επί 15 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής (προθεσμία άσκησης της ανακοπής), προκειμένου να λάβεις μια ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ απόφαση: ΕΙΤΕ α) ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΚΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΠΗ προκειμένου να τύχεις της «προστασίας» (!!!) της «ευεργετικής» (!!!) ρύθμισης του νόμου (να ΜΗΝ ΧΡΕΩΘΕΙΣ δηλ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΙΝΗ 2% στο επιτόκιο καθυστέρησης), οπότε η οφειλή σου θα είχε οριστικοποιηθεί στα 40.000 ευρώ, ΕΙΤΕ θα ασκούσες ανακοπή και μέχρι να εκδοθεί απόφαση σε πρώτο ΜΟΝΟ βαθμό, ΘΑ ΣΟΥ ΕΤΡΕΧΑΝ 2% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΚΟΙ, επειδή σήκωσες κεφάλι και πήγες στα δικαστήρια!!!    

Αν λοιπόν έπαιρνες την απόφαση να ΜΗΝ ασκήσεις  ανακοπή, η τράπεζα ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΥΤΑ ΧΡΟΝΙΑ θα υπολόγιζε τους τόκους με το ΠΑΡΑΝΟΜΟ επιτόκιο που ορίζει η σύμβαση  δηλαδή 18% συμβατικό επιτόκιο + 2,5% συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας = 20,5% (εδώ θα γλίτωνες την προσαύξηση του +2% που προβλέπει ο νέος νόμος, επειδή ήσουν καλό παιδί και δεν άσκησες ανακοπή, αποδεχόμενος αναντίρρητα το ΠΑΡΑΝΟΜΟ 20,5% που ορίζει η σύμβαση της τράπεζας). Αυτό μεταφράζεται στο ποσό των 24.355,44 ευρώ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ!!! Άρα σήμερα θα όφειλες ΣΥΝΟΛΙΚΑ, 40.000 που ήταν το ποσό της διαταγής πληρωμής + 24.355,44 παράνομοι τόκοι υπερημερίας τριετίας = 64.355,44 ευρώ!!! Υπενθυμίζω εδώ, ότι η ΝΟΜΙΜΗ οφειλή σου προς την τράπεζα ήταν 37.984,08 (αν γινόταν δεκτή η ανακοπή που τυχόν ασκούσες και το δικαστήριο έκανε δεκτό ότι το τραπεζικό επιτόκιο ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει το εξωτραπεζικο όπως ο Άρειος Πάγος με την 1219 απόφασή Του έκρινε το 2001). Μην ξεχνάς επίσης, ότι αν σήμερα δεν έχεις να πληρώσεις, το παραπάνω ποσό  ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να τοκίζεται με το εξοντωτικό 20,5 %!!!

Πάμε τώρα στην περίπτωση που τρία χρόνια πριν, έπαιρνες το ΜΕΓΑΛΟ ΡΙΣΚΟ να ασκήσεις ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής ποσού 40.000 ευρώ από σύμβαση πιστωτικής κάρτας με επιτόκιο 18% (+2,5 τόκο υπερημερίας). Ο νόμος εδώ προβλέπει το εξής: ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΧΕΣΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΦΕΙΛΗ ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΨΟΥΣ  40.000 ΚΑΙ ΤΟΛΜΑΣ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΠΟΙΝΗ +2% ΣΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ!!! 

Αυτό σημαίνει ότι οι τόκοι επιδικίας με τους οποίους επιβαρύνεσαι ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΑΥΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, είναι 18% συμβατικό επιτόκιο + 2,5% συμβατικός τόκος υπερημερίας + 2% ΤΟΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ = 22,5%!!! Αν λοιπόν ΕΧΑΝΕΣ (ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ) τη δίκη της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής των 40.000 ευρώ και η απόφαση δημοσιεύονταν χθές, σήμερα θα όφειλες στην τράπεζα για τόκους επιδικίας ΤΡΙΕΤΙΑΣ 27.019,60 ευρώ και συνολικά 67.019,60 ευρώ. ΠΡΟΣΕΞΕ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΥΤΟΙ (27.019,60) ΤΡΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΦΕΣΗ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΟΙΝΗ ΚΑΙ ΑΡΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΚΟΙ!!!!!!!!!!

Να σημειωθεί εδώ ότι αν τη δίκη της ανακοπής την έχανες (σε πρώτο βαθμό)  πριν ψηφιστεί ο νέος νόμος (για την «Δίκαιη Δίκη») θα όφειλες με την προϊσχύουσα διάταξη, ποσό 64.355,44 ευρώ δηλαδή με τη νέα διάταξη, οφείλεις 2.664,16 ευρώ περισσότερους από τους ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ τόκους τριετίας, επειδή ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ σήκωσες κεφάλι και τόλμησες να πας στα δικαστήρια αμφισβητώντας την αρχική ΠΑΡΑΝΟΜΗ απαίτηση που η τράπεζα είχε από τη διαταγή πληρωμής!!! Υπενθυμίζω για μια ακόμη φορά, ότι η ΝΟΜΙΜΗ οφειλή σου προς την τράπεζα ήταν μόλις 37.984,08 (αν γινόταν δεκτή η ανακοπή που τυχόν ασκούσες και το δικαστήριο έκανε δεκτό ότι το τραπεζικό επιτόκιο ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει το εξωτραπεζικο όπως ο Άρειος Πάγος με την 1219 απόφασή Του έκρινε το 2001).

Κι αν νόμισες ότι το δράμα τελειώνει εδώ γελιέσαι. Πρόσεξε  το τελευταίο και καλύτερο...

Σύμφωνα με το νέο νόμο για την «Δίκαιη Δίκη», από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης που απορρίπτει την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι ΤΡΕΙΣ (3) εκατοστιαίες μονάδες ΑΝΩΤΕΡΟ του τόκου υπερημερίας!!! Η προσαύξηση αυτή ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ εάν δεν ασκηθεί ένδικο μέσο (ΕΦΕΣΗ) κατά της οριστικής απόφασης!!!

Αν μέχρι σήμερα έχανες στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο τη δίκη της ανακοπής,  είχες το δικαίωμα να ασκήσεις έφεση και να πας στο «εφετείο» να βρεις το δίκιο σου… Οι τόκοι καθυστέρησης που όλο αυτό το διάστημα θα έτρεχαν (από την άσκηση της έφεσης έως την έκδοση της αποφάσεως του δευτεροβαθμιου δικαστηρίου) ήταν βάσει της προϊσχύουσας διάταξης του άρθρου 346 του Αστικού Κώδικα, αυτοί που ορίζει ο νόμος (όπως στο παράδειγμά μας αναλύονται για κάθε χρονική περίοδο).

ΜΕΤΑ όμως την τροποποίηση του άρθρου 346 του Αστικού Κώδικα όπως το αντικατέστησαν προχθές με το άρθρο 2 ν. 4055/2012, ΑΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ (ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙΣ) ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΦΕΣΗ, θα συμβούν τα εξής:

α) ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΦΕΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ) ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΥΨΟΥΣ 200 ΕΥΡΩ (άρθρο 12 ν 4055/2012 για την "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής"). Δηλαδή ΜΙΣΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ μόνο και μόνο για να πας στο εφετείο!!!!   

β) Από τη στιγμή τώρα που ασκήσεις έφεση, το παραπάνω ποσό στο παράδειγμά μας, ΘΑ ΤΟΚΙΖΕΤΑΙ με το εξοντωτικό 23,5% (18% συμβατικό επιτόκιο πιστωτικής κάρτας + 2,5% συμβατικός τόκος υπερημερίας + 3% ΠΟΙΝΗ  ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ που ισχύει αν ασκήσεις έφεση = 23,5%). 

Αναρτήθηκε από Θανάσης Αλαμπάσης στις 03:55