Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

ΤΟ ΝΕΟ Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΟΣ σε 71 Κεφάλαια – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση από τους Ελληνες. (Στην συγκεκριμένη ανάρτηση : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 37-48)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

Ειδικές ευθύνες του Αιρετού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Άρθρο 248.
1. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ευθύνεται οπωσδήποτε για πράξεις που έχει ενεργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, για έσχατη προδοσία ή παραβίαση, του Συντάγματος. Για πράξεις που δεν σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του η δίωξη αναστέλλεται εωσότου λήξει η θητεία του.

2. Τα αρμόδια Ανώτατα Δικαστήρια, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνουν και αποφασίζουν για τις πράξεις του Αιρετού Γενικού


Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, μετά από αναφορά την οποία υποβάλλει, οποιοσδήποτε από τους Αιρετούς Εισαγγελείς των Νομών.

3.  Το  Συμβούλιο της  Δημοκρατίας είναι  αυτό  που  αποφασίζει κατά  πλειοψηφία για  την παραπομπή σε δίκη, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εξαιρουμένης της παραπομπής του μέσα από τη διαδικασία του Δημοψηφίσματος.

4.  Η  πρόταση  για  κατηγορία  και  παραπομπή  του  Αιρετού  Γενικού  Εισαγγελέα  της Δημοκρατίας σε δίκη μπορεί να γίνει και μετά από Δημοψήφισμα, με μυστική-καθολική ανά την επικράτεια ψηφοφορία, το οποίο μπορεί να προκαλέσει με συλλογή υπογραφών, το 10% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων της Επικράτειας και από τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 88 και 89 του παρόντος Συντάγματος.

5. Αφότου παραπεμφθεί, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του και αναπληρώνεται, από τον Πρώτο Γενικό Αντιεισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σε αδυναμία του πρώτου Γενικού Αντιεισαγγελέα της Δημοκρατίας, την θέση του Αιρετού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Δεύτερος Γενικός Αντιεισαγγελέας της Δημοκρατίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αναλαμβάνει πάλι τα καθήκοντά του, αφότου το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, ο Άρειος Πάγος ή το Συμβούλιο της Επικρατείας εκδώσουν κατά περίπτωση απαλλακτική απόφαση και εφόσον δεν εξαντλήθηκε η θητεία του.

Άρθρο 249.

Αρμοδιότητες του Αιρετού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

1. Να εγγυάται στις δικαστικές διαδικασίες το σεβασμό των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων του Συντάγματος, καθώς και των διεθνών συνθηκών, συμφωνιών και συμφώνων υπογεγραμμένων από την Πολιτεία.

2. Να εγγυάται την ταχύτητα και την καλή πορεία της απονομής Δικαιοσύνης, τη γρήγορη εκδίκαση και τη δίκαιη δίκη.

3. Να διατάσσει και να διευθύνει την ποινική έρευνα για τα ποινικά αδικήματα, ανεξαιρέτως όλων των Ελλήνων πολιτών και των αιρετών ή διορισμένων Δημόσιων Λειτουργών, με σκοπό τη διαλεύκανση όλων των περιστάσεων που μπορούν να επηρεάσουν τον προσδιορισμό και την ευθύνη των αυτουργών και των λοιπών συνεργών και την διαφύλαξη των ενεργών και αδρανών αντικειμένων που σχετίζονται με τη διάπραξη του αδικήματος.

4. Να ασκεί στο όνομα του Ελληνικού Λαού ποινική δίωξη στις περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται πρωτοβουλία από πλευράς ενός εκ των μερών, προκειμένου να ξεκινήσει ή να συνεχιστεί μία τέτοια δίωξη.

5. Να διεκπεραιώνει τις πράξεις που κρίνονται απαραίτητες για να καθιστά αποτελεσματική την  αστική,  εργασιακή,  στρατιωτική, ποινική,  διοικητική  ή  πειθαρχική  ευθύνη  την  οποία φέρουν οι Δημόσιοι Λειτουργοί, με σκοπό την άσκηση των λειτουργιών τους.

6. Να διορίζει τους Αναπληρωτές   του, Πρώτο Γενικό Αντιεισαγγελέα της Δημοκρατίας και
Δεύτερο Αντιεισαγγελέα της Δημοκρατίας.

7. Να προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

8.   Νόμος   προβλέπει  την   στελέχωση  των   Υπηρεσιών  του   Γενικού   Εισαγγελέα  της
Δημοκρατίας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38

Άρειος Πάγος.


Άρθρο 250.

Αρμοδιότητες.

1.  Αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου, είναι η  σε οριστικό βαθμό εκδίκαση της τήρησης ή μη της νομιμότητας, κατά  τις  δικονομικές διαδικασίες όλων  των  ποινικών  υποθέσεων, πολιτών, διορισμένων ή αιρετών δημόσιων λειτουργών, οι οποίες τελεσιδίκησαν σε δεύτερο βαθμό, στα Ορκωτά Δικαστήρια, με βάση τις αρχές του Συντάγματος και τους Νόμους.

2. Η εκδίκαση υποθέσεων για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και εγκληματική αμέλεια, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνηγόρου του Λαού, του Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και των βουλευτών της Άνω Βουλής των Ελλήνων και των βουλευτών της Κάτω Βουλής των Ελλήνων της Διασποράς.

Τμήμα Β. Στελέχωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Άρθρο 251.
Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αποτελείται από ένδεκα Δικαστές. Δέκα Τακτικούς Δικαστές συν τον Αιρετό Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

Εκλογή των Τακτικών Δικαστών του Αρείου Πάγου. Άρθρο 252.
1. Οι δέκα τακτικοί Δικαστές του Αρείου Πάγου, εκλέγονται από το σύνολο των Τακτικών
Δικαστών του Σώματος των Δικαστών.

2. Υποψήφιοι Δικαστές για τον Άρειο Πάγο, μπορούν να είναι μόνον τακτικοί Δικαστές οι οποίοι έφθασαν στον βαθμό του Εφέτη Δικαστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42
Ανάδειξη του Αιρετού Προέδρου του Αρείου Πάγου. Άρθρο 253.
1. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, προεδρεύει του Αρείου Πάγου. Εκλέγεται κατευθείαν από τον ελληνικό Λαό για τετραετή περίοδο.

2. Το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση ή έργο.

3. Η περίοδος εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του, αρχίζει από την ορκωμοσία του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

4. Σε περίπτωση πολέμου, η θητεία του παρατείνεται έως τη λήξη του.

5. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου επιτρέπεται μία φορά μόνο.


Άρθρο 254.

Αιρετός Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, μπορεί να εκλεγεί όποιος είναι Έλληνας Πολίτης, έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, έχει από πατέρα και μητέρα ελληνική καταγωγή, έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του έχει τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν και έχει φθάσει στον βαθμό του Εφέτη Δικαστή.

Άρθρο 255.

1. Η εκλογή του Προέδρου του Αρείου Πάγου γίνεται με μυστική-καθολική ψηφοφορία από τον Λαό, έναν τουλάχιστο μήνα πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου του Αρείου Πάγου.

2. Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Προέδρου του Αρείου Πάγου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του, καθώς επίσης και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου παραιτηθεί, πεθάνει ή κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις διατάξεις του Συντάγματος, αναπληρώνεται αμέσως από τον επιλαχόντα στις εκλογές για την ανάδειξη του.

3. Η εκλογή του Προέδρου του Αρείου Πάγου γίνεται σε κάθε περίπτωση για πλήρη θητεία.

4. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία του
50+1% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων των ψηφισάντων ανά την Επικράτεια.

5. Αν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.

6. Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων του από την επομένη της ημέρας που έληξε η θητεία του απερχόμενου Προέδρου του Αρείου Πάγου σε όλες τις άλλες περιπτώσεις από την επομένη της εκλογής του.

7. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον της Βουλής τον ακόλουθο όρκο:

«Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδος να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους Νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού».

8. Η χορηγία του Προέδρου του Αρείου Πάγου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του μισθού του δικαστή Εφέτη.

Άρθρο 256.

1. Τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, όταν απουσιάζει στο εξωτερικό περισσότερο από δέκα ημέρες, αν πεθάνει, παραιτηθεί, κηρυχθεί έκπτωτος ή αν κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει προσωρινά ο πρώτος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Σε αδυναμία του πρώτου Πρόεδρου του Αρείου Πάγου, την θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο Δεύτερος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.

2. Αν η αδυναμία του Προέδρου του Αρείου Πάγου να ασκήσει τα καθήκοντά του παρατείνεται πέρα από  τριάντα ημέρες, αναπληρώνεται αμέσως από  τον  επιλαχόντα υποψήφιο, στις εκλογές για την ανάδειξη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43

Ειδικές ευθύνες του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Άρθρο 257.


1. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ευθύνεται οπωσδήποτε για πράξεις που έχει ενεργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, για έσχατη προδοσία ή παραβίαση, του Συντάγματος. Για πράξεις που δεν σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του η δίωξη αναστέλλεται εωσότου λήξει η θητεία του.

2. Τα αρμόδια Ανώτατα Δικαστήρια, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνουν και αποφασίζουν για τις πράξεις του Προέδρου του Αρείου Πάγου, μετά από αναφορά την οποία υποβάλλει, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ή οποιοσδήποτε από τους Αιρετούς Εισαγγελείς των Εφετειακών Περιφερειών.

3.  Το  Συμβούλιο της  Δημοκρατίας είναι  αυτό  που  αποφασίζει κατά  πλειοψηφία για  την παραπομπή σε δίκη, του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

4. Η πρόταση για κατηγορία και παραπομπή του Προέδρου του Αρείου Πάγου σε δίκη μπορεί να γίνει και μετά από Δημοψήφισμα, με μυστική-καθολική ανά την επικράτεια ψηφοφορία, το οποίο μπορεί να προκαλέσει με συλλογή υπογραφών, το 10% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων της Επικράτειας και από τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 88 και 89 του παρόντος Συντάγματος.

5. Αφότου παραπεμφθεί, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου απέχει από την άσκηση των καθηκό- ντων του και αναπληρώνεται, από τον Πρώτο Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. Σε αδυναμία του Πρώτου Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, την θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο Δεύτερος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, αναλαμβάνει πάλι τα καθήκοντά του, αφότου το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, ο Άρειος Πάγος ή το Συμβούλιο της Επικρατείας εκδώσουν κατά περίπτωση απαλλακτική απόφαση και εφόσον δεν εξαντλήθηκε η θητεία του.

Άρθρο 258.

Αρμοδιότητες του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

1. Να ορίζει τους δύο Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, οι οποίοι εξελέγησαν από το τακτικό
Δικαστικό Σώμα όπως ορίζεται από τα άρθρα 251 και 252 του παρόντος Συντάγματος.

2. Να εγγυάται την ταχύτητα και την καλή πορεία της απονομής Δικαιοσύνης, τη γρήγορη εκδίκαση και τη δίκαιη δίκη.

3. Νόμος προβλέπει την στελέχωση των Υπηρεσιών του Αρείου Πάγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Άρθρο 259.

Αρμοδιότητες.

1.   Αρμοδιότητα   του   Ανώτατου   Συνταγματικού   Δικαστηρίου,   είναι   η   εκδίκαση   της συνταγματικότητας ή  μη  των  νομοθετημάτων της  Άνω  Βουλής των Ελλήνων, της  Κάτω Βουλής  των  Ελλήνων  της  Διασποράς,  των  πράξεων  της  Δημόσιας  Διοίκησης  και  των πράξεων της Νομαρχιακής, Δημοτικής και Κοινοτικής Αυτοδιοίκησης.

2. Το Ανώτατο Δικαστήριο εγγυάται την υπεροχή και την αποτελεσματικότητα των συνταγματικών  κανόνων  και  αρχών.  Είναι  ο  ανώτατος  και  ο  ύστατος  ερμηνευτής  του παρόντος Συντάγματος και φροντίζει για την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του. Οι ερμηνείες που θεσπίζει για το περιεχόμενο ή το πεδίο δράσης των συνταγματικών κανόνων και αρχών είναι υποχρεωτικές για τα υπόλοιπα Τμήματα του Ανώτατου Δικαστηρίου και τα λοιπά Δικαστήρια της Δημοκρατίας.


Είναι λειτουργίες του Συνταγματικού Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου:

α. Να κηρύσσει την ολική ή μερική ακυρότητα των εθνικών νόμων και των λοιπών πράξεων με ισχύ νόμου της Βουλής των Ελλήνων, που αντιτίθενται στο παρόν Σύνταγμα.

β. Να κηρύσσει την ολική ή μερική ακυρότητα των νόμων, των νομαρχιακών, δημοτικών και κοινοτικών διαταγμάτων και των λοιπών πράξεων των συλλογικών οργάνων των Νομαρχιών, των Δήμων και των Κοινοτήτων, που έχουν εκδοθεί σε άμεση εκτέλεση του παρόντος Συντάγματος και που αντιτίθενται σε αυτό.

γ. Να κηρύσσει την ολική ή μερική ακυρότητα των πράξεων με ισχύ νόμου του Προέδρου της
Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, που αντιτίθενται στο παρόν Σύνταγμα.

δ.  Να  κηρύσσει την  ολική  ή  μερική  ακυρότητα των  πράξεων που  εκδίδονται σε  άμεση εκτέλεση του παρόντος Συντάγματος και, που έχουν εκδοθεί από οποιοδήποτε άλλο κρατικό όργανο κατά την άσκηση της Δημόσιας Εξουσίας, όταν αντιτίθενται στο Σύνταγμα.

5. Να ελέγχει αυτοδικαίως και αυτεπαγγέλτως, τη συνταγματικότητα των διεθνών συνθηκών που έχουν υπογραφεί από τη Δημοκρατία.

6.  Να  εξετάζει  σε  κάθε  περίπτωση, ακόμη  και  αυτεπάγγελτα, τη  συνταγματικότητα των διαταγμάτων του Προέδρου της Δημοκρατίας που ορίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

7.  Να  κηρύσσει την  αντισυνταγματικότητα των  παραλείψεων της,  κοινοτικής,  δημοτικής, νομαρχιακής ή εθνικής νομοθετικής εξουσίας, όταν αυτή δεν έχει θεσπίσει τους αναγκαίους κανόνες ή τα μέσα για την εγγύηση της τήρησης του παρόντος Συντάγματος ή τα θεσπίζει σε ατελή μορφή, και να ορίζει το χρονικό διάστημα και, όταν κρίνεται απαραίτητο, τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διόρθωση τους.

8. Να επιλύει τις συγκρούσεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ διαφόρων νομικών διατάξεων και να δηλώνει ποια οφείλει να υπερισχύει.

9. Να επιλύει τις συνταγματικές διενέξεις που προκύπτουν μεταξύ οποιωνδήποτε οργάνων της Δημόσιας Εξουσίας.

10.   Να   εξετάζει   τις   οριστικές   αποφάσεις   συνταγματικής   προστασίας         και   ελέγχου συνταγματικότητας νόμων ή νομικών κανόνων που έχουν εκδοθεί από τα Δικαστήρια της Δημοκρατίας, με τους όρους που ορίζει ο αντίστοιχος οργανικός Νόμος.

11. Τα υπόλοιπα που θεσπίζουν το παρόν Σύνταγμα και ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45

Ολομέλεια του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Άρθρο 260.

Η ολομέλεια του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, αποτελείται από ένδεκα Δικαστές. Δέκα Τακτικούς Δικαστές συν τον Αιρετό Πρόεδρο του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46

Εκλογή των Τακτικών Δικαστών του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Άρθρο 261.

1. Οι δέκα τακτικοί Δικαστές του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, εκλέγονται από το σύνολο των Τακτικών Δικαστών του Σώματος των Δικαστών.


2. Υποψήφιοι Δικαστές για τον Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, μπορούν να είναι μόνον τακτικοί Δικαστές οι οποίοι έφθασαν στον βαθμό του Εφέτη Δικαστή.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47

Πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Άρθρο 262.

1. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, προεδρεύει του Ανώτατου Συνταγματικού  Δικαστηρίου.  Εκλέγεται  κατευθείαν  από  τον  ελληνικό  Λαό  για  τετραετή περίοδο.

2. Το αξίωμα του Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση ή έργο.

3. Η περίοδος εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του, αρχίζει από την ορκωμοσία του Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

4. Σε περίπτωση πολέμου, η θητεία του παρατείνεται έως τη λήξη του.

5. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου επιτρέπεται μία φορά μόνο.

Άρθρο 263.

Αιρετός Πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, μπορεί να εκλεγεί όποιος είναι Έλληνας  Πολίτης,  έχει  γεννηθεί  στην  Ελλάδα,  έχει  από  πατέρα  και  μητέρα  ελληνική καταγωγή, έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του έχει τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν και έχει φθάσει στον βαθμό του Εφέτη Δικαστή.

Άρθρο 264.

1. Η εκλογή του Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου γίνεται με μυστική- καθολική ψηφοφορία από τον Λαό, έναν τουλάχιστο μήνα πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

2. Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του, καθώς επίσης και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου παραιτηθεί, πεθάνει ή κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις διατάξεις του Συντάγματος, αναπληρώνεται αμέσως από τον επιλαχόντα στις εκλογές για την ανάδειξη του.

3. Η εκλογή του Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου γίνεται σε κάθε περίπτωση για πλήρη θητεία.

4. Πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία του 50+1% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων των ψηφισάντων ανά την Επικράτεια.

5. Αν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.

6. Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων του από την επομένη της ημέρας που έληξε η θητεία του απερχόμενου Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου σε όλες τις άλλες περι- πτώσεις από την επομένη της εκλογής του.

7. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον της Βουλής τον ακόλουθο όρκο:


«Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδος να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους Νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού».

8.  Η  χορηγία  του  Προέδρου  του  Ανώτατου  Συνταγματικού Δικαστηρίου, δεν  μπορεί  να υπερβαίνει το διπλάσιο του μισθού του Δικαστή Εφέτη.

Άρθρο 265.

1. Τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, όταν απουσιάζει στο εξωτερικό περισσότερο από δέκα ημέρες, αν πεθάνει, παραιτηθεί, κηρυχθεί έκπτωτος ή αν κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει προσωρινά ο πρώτος Αντιπρόεδρος  του   Ανώτατου   Συνταγματικού  Δικαστηρίου.  Σε   αδυναμία   του   πρώτου Πρόεδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, την θέση του Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού  Δικαστηρίου   αναλαμβάνει  ο    Δεύτερος   Αντιπρόεδρος   του    Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

2. Αν η αδυναμία του Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου να ασκήσει τα καθήκοντά του παρατείνεται πέρα από τριάντα ημέρες, αναπληρώνεται αμέσως από τον επιλαχόντα υποψήφιο, στις εκλογές για την ανάδειξη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48

Ειδικές ευθύνες του Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Άρθρο 266.

1. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου ευθύνεται οπωσδήποτε για πράξεις που  έχει  ενεργήσει  κατά  την  άσκηση  των  καθηκόντων  του,  για  έσχατη  προδοσία  ή παραβίαση, του Συντάγματος. Για πράξεις που δεν σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του η δίωξη αναστέλλεται εωσότου λήξει η θητεία του.

2. Τα αρμόδια Ανώτατα Δικαστήρια, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνουν και αποφασίζουν για τις πράξεις του Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, μετά από αναφορά την οποία υποβάλλει, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ή οποιοσδήποτε από τους Αιρετούς Εισαγγελείς των Εφετειακών Περιφερειών.

3.  Το  Συμβούλιο της  Δημοκρατίας είναι  αυτό  που  αποφασίζει κατά  πλειοψηφία για  την παραπομπή σε δίκη, του Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

4. Η πρόταση για κατηγορία και παραπομπή του Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου σε δίκη μπορεί να γίνει και μετά από Δημοψήφισμα, με μυστική-καθολική ανά την επικράτεια ψηφοφορία, το οποίο μπορεί να προκαλέσει με συλλογή υπογραφών, το 10% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων της  Επικράτειας και  από τις διαδικασίες που  ορίζονται  στα άρθρα 88 και 89 του παρόντος Συντάγματος.

4. Αφότου παραπεμφθεί, ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του και αναπληρώνεται, από τον Πρώτο Αντιπρόεδρο του Ανώτατου  Συνταγματικού  Δικαστηρίου.  Σε   αδυναμία  του   Πρώτου  Αντιπροέδρου  του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, την θέση του Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου   αναλαμβάνει  ο   Δεύτερος   Αντιπρόεδρος   του   Ανώτατου   Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, αναλαμβάνει πάλι τα καθήκοντά  του,  αφότου  το  Ανώτατο  Συνταγματικό  Δικαστήριο,  ο  Άρειος  Πάγος  ή  το Συμβούλιο της Επικρατείας εκδώσουν κατά περίπτωση απαλλακτική απόφαση και εφόσον δεν εξαντλήθηκε η θητεία του.


Άρθρο 267.

Αρμοδιότητες του Προέδρου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

1. Να ορίζει τους δύο Αντιπροέδρους του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, οι οποίοι εξελέγησαν από το τακτικό Δικαστικό Σώμα όπως ορίζεται από  τα άρθρα 260 και 261 του Συντάγματος.

2. Να εγγυάται την ταχύτητα και την καλή πορεία της απονομής Δικαιοσύνης, τη γρήγορη εκδίκαση και τη δίκαιη δίκη.

3. Να διορίζει τους Αναπληρωτές   του, Πρώτο Αντιπρόεδρο του Ανώτατου Συνταγματικού
Δικαστηρίου και Δεύτερο Αντιπρόεδρο του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

4.  Νόμος  προβλέπει  την  στελέχωση  των  Υπηρεσιών  του  Αντιπρόεδρο  του  Ανώτατου
Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: