Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

ΤΟ ΝΕΟ Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΟΣ σε 71 Κεφάλαια – ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση από τους Ελληνες. (Στην συγκεκριμένη ανάρτηση : ΚΕΦΑΛΑΙO 64 )


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64

Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες. Άρθρο 314.
Οι Νομαρχίες, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, είναι οντότητες αυτόνομες και πολιτικώς ίσες, με πλήρη νομική προσωπικότητα, και είναι υποχρεωμένες να διατηρούν την εθνική ανεξαρτησία, κυριαρχία και ακεραιότητα, να εκπληρώνουν και να συμβάλλουν στη συμμόρφωση προς το παρόν Σύνταγμα και τους νόμους της Δημοκρατίας.

Άρθρο 315.

Οι Νομαρχίες, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, διοικούνται αντίστοιχα, από τον Αιρετό Νομάρχη, τον Αιρετό Δήμαρχο και τον Αιρετό Κοινοτάρχη, άμεσα ανακλητούς από το εκλογικό σώμα που τους εξέλεξε, μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τα άρθρα 88 και 89 του παρόντος Συντάγματος.

Άρθρο 316.

Εκλογή Νομάρχη, Δημάρχου, Κοινοτάρχη.

1.  Η  εκλογή Νομάρχη, Δημάρχου και  Κοινοτάρχη γίνεται για  μια  τετραετία, με  μυστική- καθολική ψηφοφορία από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους της γεωγραφικής περιοχής έκαστου εξ αυτών, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων Νομαρχών, Δημάρχων και Κοινοταρχών, που συγκεντρώνουν τα προσόντα που προβλέπει το παρόν Σύνταγμα για τους υποψήφιους Βουλευτές της Άνω Βουλής των Ελλήνων, στο άρθρο 193 παράγραφος 2, με απόλυτη αλφαβητική σειρά.

2. Η εκλογή Νομάρχη, Δημάρχου και Κοινοτάρχη γίνεται στην μέση της τετραετούς θητείας της Βουλής των Ελλήνων.

3. Αιρετός Νομάρχης, Δήμαρχος ή Κοινοτάρχης εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε το 50 +
1% των ψήφων, των εγκύρων ψηφοδελτίων.

4. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του 50 + 1% των ψήφων, του Νομάρχη, του Δημάρχου ή του Κοινοτάρχη, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, αυτή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων επικρατέστερων υποψηφίων, την επόμενη Κυριακή.


5. Νομάρχης, Δήμαρχος ή Κοινοτάρχης εκλέγεται, αυτός που συγκέντρωσε το 50 + 1% των ψήφων, των εγκύρων ψηφοδελτίων.

6. Η ανάκληση της εντολής του Νομάρχη, Δημάρχου και Κοινοτάρχη, γίνεται μέσα από τις διαδικασίες δημοψηφίσματος, που προβλέπονται από τα άρθρα 88 και 89 του παρόντος Συντάγματος.

7. Ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος ή ο Κοινοτάρχης, διώκονται για τα αδικήματα που τέλεσαν στο πλαίσιο των καθηκόντων των, της παράβασης καθήκοντος, της απιστίας κατά την υπηρεσία, της εσχάτης προδοσίας και του χρηματισμού, από τα Δευτεροβάθμια Ορκωτά Δικαστήρια μετά από ποινική δίωξη την οποία ασκεί ο Αιρετός Εισαγγελέας της εκλογικής τους περιφέρειας, ή ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

8. Η αντικατάσταση του Νομάρχη, Δημάρχου, Κοινοτάρχη, που είτε ανακλήθηκαν από ψηφοφορία, είτε κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους πέραν των τριάντα ημερών, είτε κηρύχθηκαν έκπτωτοι από τα αρμόδια Δικαστήρια, γίνεται αμέσως από τον πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο, στις εκλογές οι οποίες έγιναν για την ανάδειξη τους.

8. Νομάρχης, Δήμαρχος και Κοινοτάρχης, δεν μπορεί να εκλεγεί κανένας περισσότερο από δύο τετραετίες.

Άρθρο 317.

Εκλογή Νομαρχιακού Συμβουλίου, Δημοτικού Συμβουλίου, Κοινοτικού Συμβουλίου.

1. Ο αριθμός των Νομαρχιακών, των Δημοτικών και των Κοινοτικών Συμβούλων, για κάθε Νομό, Δήμο ή Κοινότητα, καθορίζεται κατά περίπτωση από σχετικό Νόμο, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του την πληθυσμιακή σύνθεση του Νομού, του Δήμου και της Κοινότητας, αλλά και τις ιδιαίτερες  γεωγραφικές  συνθήκες.  Σε  κάθε  περίπτωση,  τα  Νομαρχιακά,  Δημοτικά  και Κοινοτικά Συμβούλια, δεν μπορούν να αποτελούνται από παραπάνω από 30 μέλη ούτε από λιγότερο από 5 μέλη.

2. Η εκλογή των Νομαρχιακών Συμβούλων, των Δημοτικών Συμβούλων και των Κοινοτικών Συμβούλων, γίνεται στην μέση της τετραετούς θητείας της Βουλής των Ελλήνων παράλληλα με τις εκλογές για την ανάδειξη των Νομαρχών, Δημάρχων, Κοινοταρχών.

3. Η εκλογή των Νομαρχιακών Συμβούλων, των Δημοτικών Συμβούλων και των Κοινοτικών Συμβούλων, γίνεται για μια τετραετία, με μυστική-καθολική ψηφοφορία από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους της γεωγραφικής περιοχής έκαστου εξ αυτών, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων Νομαρχιακών,  Δημοτικών και  Κοινοτικών Συμβούλων που συγκεντρώνουν  τα   προσόντα  που   προβλέπει  το   παρόν   Σύνταγμα   στο   άρθρο  193 παράγραφος 2, με απόλυτη αλφαβητική σειρά.

4. Νομαρχιακός, Δημοτικός και Κοινοτικός Σύμβουλος εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων, των εγκύρων ψηφοδελτίων.

5. Η ανάκληση της εντολής του Νομαρχιακού, Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβούλου, γίνεται μέσα από τις διαδικασίες δημοψηφίσματος που προβλέπονται από τα άρθρα 88 και 89 του παρόντος Συντάγματος.

6. Οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι, εκπίπτουν αυτομάτως του αξιώματός τους, αν απουσιάσουν από τα καθήκοντά τους για περισσότερο από 3 συνεδριάσεις. Κατά τα άλλα, δικάζονται για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, απιστίας κατά την υπηρεσία, εσχάτης προδοσίας, χρηματισμού, από τα Δευτεροβάθμια Ορκωτά Δικαστήρια.

7.  Η  αντικατάσταση των Νομαρχιακών Συμβούλων, των Δημοτικών Συμβούλων και των Κοινοτικών Συμβούλων, που είτε ανακλήθηκαν από ψηφοφορία, είτε κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους πέραν των τριών συνεδριάσεων, είτε


κηρύχθηκαν  έκπτωτοι  από  τα  αρμόδια  Δικαστήρια,  γίνεται  αμέσως  από  τον  πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο, στις εκλογές οι οποίες έγιναν για την ανάδειξη τους.

8. Νομαρχιακός, Δημοτικός και Κοινοτικός Σύμβουλος, δεν μπορεί να εκλεγεί περισσότερο από δύο τετραετίες.


Άρθρο 318.

Χορηγίες    και    αποζημιώσεις    Αιρετών    Νομαρχών,    Δημάρχων,    Κοινοταρχών, Νομαρχιακών Συμβούλων, Δημοτικών Συμβούλων, Κοινοτικών Συμβούλων.

1. Οι χορηγίες των Νομαρχών, των Δημάρχων και των Κοινοταρχών, ορίζονται με Νόμο, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τον πληθυσμό της κάθε περιοχής εκλογής τους.

2. Οι θέσεις των Νομαρχιακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Σύμβουλων, είναι άμισθες.

3. Η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη κατά τη διάρκεια της θητείας του  Νομάρχη, του Δήμαρχου και  του  Κοινοτάρχη,  να  φροντίζει  για  την  απαιτούμενη κάλυψη  των  εισφορών  των  στο ασφαλιστικό τους ταμείο.

4. Κανένας εκ των Αιρετών Νομαρχών, Δημάρχων, Κοινοταρχών, Νομαρχιακών Συμβούλων, Δημοτικών Συμβούλων και Κοινοτικών Συμβούλων, δεν λαμβάνει οποιουδήποτε τύπου επικουρική σύνταξη ή βοήθημα, πέραν αυτού του κύριου ασφαλιστικού τους ταμείου.

Άρθρο 319.

Οι  Νομάρχες, Δήμαρχοι και  Κοινοτάρχες, αποδίδουν ετησίως και  δημοσίως, έκθεση της διαχείρισης τους ενώπιον του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και υποβάλλουν αναφορά της ιδίας ενώπιον του Νομαρχιακού, Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου αντιστοίχως.

Άρθρο 320.

Αρμοδιότητες.

Η Νομοθετική Εξουσία ασκείται σε κάθε Νομό, Δήμο ή Δήμο από ένα Νομοθετικό Συμβούλιο σχηματιζόμενο από έναν αριθμό μελών όχι μεγαλύτερο των τριάντα και ούτε μικρότερου των πέντε, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν αναλογικά τον πληθυσμό της του Νομού, του Δήμου και της Κοινότητας. Το Νομαρχιακό, Δημοτικό και Κοινοτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Να νομοθετεί για ζητήματα της Νομαρχιακής, Δημοτικής και Κοινοτικής αρμοδιότητας.

2. Να επικυρώνει το Νόμο για τον Νομαρχιακό, Δημοτικό και Κοινοτικό Προϋπολογισμό.

3. Όλα τα υπόλοιπα που θεσπίζει το παρόν Σύνταγμα και ο Νόμος.

4. Οι προϋποθέσεις για να είναι κάποιος μέλος του Νομαρχιακού, Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου και η υποχρέωση ετήσιου απολογισμού, διέπονται από τους κανονισμούς που θεσπίζει το παρόν Σύνταγμα για τους Βουλευτές της Άνω Βουλής των Ελλήνων.

Άρθρο 321.

1. Κάθε Νομός, Δήμος και Κοινότητα,  έχει ένα Ελεγκτικό Σώμα, που απολαμβάνει οργανική και λειτουργική αυτονομία.

2. Το Ελεγκτικό Σώμα του Νομού, του Δήμου και της Κοινότητας, ασκεί, σύμφωνα με το παρόν Σύνταγμα και το νόμο, έλεγχο, επιτήρηση και επιθεώρηση των νομαρχιακών, δημοτικών και κοινοτικών εσόδων, εξόδων και αγαθών, χωρίς να μειώνει το κύρος των


λειτουργιών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό το όργανο δρα υπό την διεύθυνση και ευθύνη ενός Γενικού Ελεγκτή, του οποίου οι  συνθήκες για την  άσκηση του  καθήκοντος καθορίζονται από το νόμο, και η οποία άσκηση εγγυάται την καταλληλότητα και την ανεξαρτησία του, καθώς και την ουδετερότητα στην επιλογή του.

3. Ο Αιρετός Εισαγγελέας της Νομαρχίας, ορίζει με απόφασή του έναν Γενικό Ελεγκτή κατά περίπτωση, στη Νομαρχία, τους Δήμους και της Κοινότητες της περιοχής αρμοδιότητάς του.

4. Ο Γενικός Ελεγκτής, με απόφασή του, συγκροτεί το αντίστοιχο Ελεγκτικό Σώμα της Νομαρχίας, του Δήμου ή της Κοινότητας κατά περίπτωση, αποτελούμενο από τους Προέδρους ή τους εκπροσώπους των Κοινωνικών Φορέων της αντίστοιχης περιοχής.

Άρθρο 322.

Υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Νομαρχιών:

1. Να εκδίδουν τις αποφάσεις τους για την οργάνωση των δημόσιων εξουσιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος Συντάγματος.

2. Να αποφασίζουν για την οργάνωση των Νομαρχιών, Δήμων και Κοινοτήτων τους και των υπόλοιπων τοπικών οργανισμών και την πολιτικοεδαφική τους διάκριση, σύμφωνα με το πα- ρόν Σύνταγμα και το νόμο.

3. Η διαχείριση των αγαθών τους και η επένδυση και διοίκηση των πόρων τους, συμπεριλαμβανομένων  των   προερχόμενων   από   μεταβιβάσεις,   επιδοτήσεις   ή   ειδικές αναθέσεις έργων της εθνικής εξουσίας, καθώς και εκείνων που τους παραχωρούνται ως μερί- διο της εθνικής φορολογίας.

4. Η οργάνωση, η είσπραξη, ο έλεγχος και η διοίκηση των δικών τους φορολογικών κλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις των εθνικών και των αποφάσεων των ΟΤΑ.

5. Το καθεστώς και η εκμετάλλευση μη μεταλλοφόρων ορυκτών, που δεν είναι υπό τον έλεγχο της εθνικής εξουσίας, των αλυκών και των ιχθυοκαλλιεργειών και η διαχείριση των τμημάτων ακαλλιέργητης γης που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους, σύμφωνα με το νόμο.

6. Η οργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και η ανάθεση των κλάδων αυτής της υπηρεσίας στη δημοτική αρμοδιότητα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

7. Η δημιουργία, το καθεστώς και η οργάνωση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

9. Η εκτέλεση, διατήρηση, διοίκηση και εκμετάλλευση των Νομαρχιακών χερσαίων οδών.

Άρθρο 323.

1. Τα ζητήματα συντρέχουσας αρμοδιότητας ρυθμίζονται μέσω νόμων με βάσεις που υπαγορεύονται από την Κυβέρνηση, και μέσω αναπτυξιακών νόμων εγκεκριμένων από τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις. Αυτή η νομοθεσία ρυθμίζεται από τις αρχές της αλληλεξάρτησης, του συντονισμού, της συνεργασίας, της συνυπευθυνότητας και της επικουρικότητας.

2.  Οι  Νομαρχίες αποκεντρώνουν και  μεταβιβάζουν στους Δήμους  και  τις  Κοινότητες τις υπηρεσίες και τις αρμοδιότητες που οι τελευταίοι είναι ικανοί να διαχειριστούν, καθώς και τη διοίκηση των αντίστοιχων πόρων, εντός του χώρου συντρέχουσας αρμοδιότητας των δύο επιπέδων της εκτελεστικής εξουσίας.

Άρθρο 324.

Σε κάθε Νομαρχία δημιουργείται ένα Συμβούλιο Σχεδιασμού και Συντονισμού για τη Δημόσια Πολιτική, προεδρευόμενο από το  Νομάρχη και πλαισιωμένο από τους Δημάρχους, τους Κοινοτάρχες,  τους  διευθυντές  των  υπουργείων  της  Νομαρχίας,  και  τους  Βουλευτές  του Νομού.


Άρθρο 325.

Είναι έσοδα των Νομαρχιών:

1. Τα προερχόμενα από την περιουσία και από τη διαχείριση των αγαθών τους.

2. Τα τέλη για τη χρήση των αγαθών και των υπηρεσιών τους, τα πρόστιμα και οι κυρώσεις, και τα τέλη που κατανέμονται σε αυτές.

3. Οι πόροι που αντιστοιχούν στα τακτικά εθνικά έσοδα. Το μερίδιο αυτό είναι ίσο κατ' ανώτατο όριο με το τριάντα τοις εκατό των μέσων τακτικών εθνικών εσόδων, όπως εκτιμάται ετησίως από το Υπουργείο Οικονομίας, το οποίο διανέμεται μεταξύ των Νομαρχιών με την ακόλουθη μορφή: Ένα τριάντα τοις εκατό του προαναφερόμενου ποσοστού σε ίσα μέρη, και το εναπομείναν εβδομήντα τοις εκατό αναλογικά ως τον πληθυσμό καθενός από τους προαναφερόμενους οργανισμούς.

4. Κατά τη διάρκεια κάθε φορολογικού έτους, οι Νομαρχίες πρέπει να επενδύουν το σύνολο του ποσού που τους αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που δεν επενδύουν το σύνολο του ποσού, το υπόλοιπο, διανέμεται στους Δήμους και στις Κοινότητες, αναλογικά με τον πληθυσμό τους.

5. Στους Δήμους και στις Κοινότητες, αντιστοιχεί, σε κάθε φορολογικό έτος, μία συμμετοχή όχι μικρότερη του ογδόντα τοις εκατό του μεριδίου εσόδων και των λοιπών τακτικών εσόδων της αντίστοιχης Νομαρχίας.

6. Ο Νόμος θεσμοθετεί τις αρχές, τους κανόνες και τις διαδικασίες που αποβλέπουν στην εγγύηση της σωστής και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων που προέρχονται από το μερί- διο εσόδων και τη δημοτική συμμετοχή σε αυτόν.

7. Οι υπόλοιποι φόροι, τα τέλη και οι ειδικές εισφορές που τους παραχωρούνται μέσω εθνικού νόμου, με το σκοπό να προωθούν την ανάπτυξη των νομαρχιακών ταμείων.

8.  Οι Νόμοι που δημιουργούν ή  μεταβιβάζουν φορολογικά έσοδα υπέρ των Νομαρχιών μπορούν  να  αντισταθμίζουν αυτές  τις  μεταβιβάσεις με  τροποποιήσεις των  εσόδων  που επισημαίνονται σε αυτό το άρθρο, με σκοπό να διατηρούν την ενδοπεριφερειακή ισορροπία.

9. Οι πόροι που προέρχονται από το Ταμείο Συνοχής και από οποιοδήποτε άλλη μεταβίβαση, επιδότηση ή ειδική ανάθεση, καθώς και εκείνοι που τους ανατίθενται ως συμμετοχή στις εθνικές εισφορές, σύμφωνα με τον αντίστοιχο νόμο.

Άρθρο 326.

Δημοτική, Κοινοτική Εξουσία.

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, αποτελούν την πρωταρχική πολιτική μονάδα της εθνικής οργάνωσης, απολαμβάνουν νομικής προσωπικότητας και αυτονομίας μέσα στα όρια του παρόντος Συντάγματος και του νόμου.

Η δημοτική αυτονομία περιλαμβάνει:

1. Την εκλογή των αρχών της.

2. Τη διαχείριση των θεμάτων της αρμοδιότητας της.

3. Τη δημιουργία, είσπραξη και επένδυση των εσόδων της.

4.  Οι  πράξεις  του  Δήμου  και  της  Κοινότητας εντός  των  ορίων των  αρμοδιοτήτων τους εκπληρώνονται δια της ενσωμάτωσης της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία καθορισμού και εκτέλεσης της δημόσιας διαχείρισης και στον έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους, με τρόπο αποτελεσματικό, επαρκή και έγκαιρο, σύμφωνα με το νόμο.


5. Οι πράξεις των Δήμων δεν μπορούν να προσβληθούν παρά μόνο ενώπιον των αρμόδιων οργάνων, σύμφωνα με το παρόν Σύνταγμα και το Νόμο.

Άρθρο 327.

1. Η οργάνωση των Δήμων και των λοιπών τοπικών οργανισμών διέπεται από το παρόν Σύνταγμα, από τους κανόνες που θεσμοθετούν οι οργανικοί εθνικοί Νόμοι για να αναπτύσσουν οι συνταγματικές αρχές, και από τις νομικές διατάξεις που σύμφωνα με αυτές θεσπίζουν οι Νομαρχίες.

2. Σε κάθε περίπτωση, η δημοτική οργάνωση είναι δημοκρατική και ανταποκρίνεται στην ίδια τη φύση της τοπικής κυβέρνησης.

Άρθρο 328.

1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, μπορούν να συνενώνονται σε ευρύτερους Δήμους και Κοινότητες ή να συμφωνούν μεταξύ τους ή με τα υπόλοιπα δημόσια εδαφικά Όργανα, τη δημιουργία διακυβερνητικών μορφών συνένωσης για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος σχετικούς με ζητήματα της αρμοδιότητας τους.

2. Βάσει νόμου καθορίζονται οι κανόνες που αφορούν στην ομαδοποίηση δύο ή περισσοτέρων Δήμων σε μητροπολιτικές περιοχές.

Άρθρο 329.

1. Όταν δύο ή περισσότεροι Δήμοι που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική ζώνη έχουν οικονομικές, κοινωνικές και φυσικές σχέσεις, που δίνουν στο σύνολο χαρακτηριστικά μητροπολιτικής περιοχής, μπορούν να οργανώνονται ως μητροπολιτικές περιοχές.

2. Ο οργανικός Νόμος που εκδίδεται γι' αυτό το σκοπό εγγυάται το δημοκρατικό και συμμετοχικό χαρακτήρα της μητροπολιτικής εξουσίας και καθορίζει τις λειτουργικές της αρμοδιότητες, καθώς και το καθεστώς φορολογίας, οικονομικών και ελέγχου. Επιπλέον διασφαλίζει ότι στα μητροπολιτικά κυβερνητικά Όργανα έχουν κατάλληλη συμμετοχή οι αντίστοιχοι Δήμοι, και επισημαίνει τον τρόπο που συγκαλείται και πραγματοποιείται η λαϊκή γνωμοδότηση που αποφασίζει τη σύνδεση τους με τη μητροπολιτική περιοχή.

Άρθρο 330.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  ύστερα  από  θετική  απόφαση  μέσω  λαϊκής  γνωμοδότησης του ενδιαφερόμενου πληθυσμού με Δημοψήφισμα τις διαδικασίες του οποίου ορίζει το παρόν Σύνταγμα, καθορίζει τα όρια της μητροπολιτικής περιοχής και την οργανώνει σύμφωνα με αυτά που θεσμοθετεί ο εθνικός οργανικός Νόμος, καθορίζοντας ποιες από τις μητροπολιτικές αρμοδιότητες αναλαμβάνονται από τα κυβερνητικά Όργανα της αντίστοιχης μητροπολιτικής περιοχής.

Άρθρο 331.

Η νομοθεσία που εκδίδεται για την ανάπτυξη των συνταγματικών αρχών στο καθεστώς των Δήμων θεσπίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους για τη δημιουργία τοπικών οργανισμών μέσα στα όρια της δημοτικής περιοχής, όπως και τους πόρους που διαθέτουν, ανάλογα με τις λειτουργίες που τους ανατίθενται, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στα έσοδα του ίδιου του Δήμου. Η δημιουργία τους λαμβάνει υπ' όψιν την πρωτοβουλία της γειτονιάς ή της κοινότητας, με σκοπό να προωθεί την αποκέντρωση της διοίκησης του Δήμου, τη συμμετοχή των πολιτών και την καλύτερη παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

Άρθρο 332.

Η διοίκηση του Δήμου και της Κοινότητας ασκείται από το Δήμαρχο ή τον Κοινοτάρχη, ο οποίος  αποτελεί  επίσης  την  πρώτη  πολιτική  αρχή.  Για  να  γίνει  κάποιος  Δήμαρχος  ή


Κοινοτάρχης,  απαιτούνται  τα  προσόντα  τα  οποία  περιγράφονται  στο  άρθρο  193  του παρόντος Συντάγματος.

Άρθρο 333.

Η  νομοθετική λειτουργία του  Δήμου  και  της  Κοινότητας ασκείται από  το  Δημοτικό ή  το Κοινοτικό Συμβούλιο, που  αποτελείται από συμβούλους εκλεγμένους με  τον  τρόπο που θεσπίζεται στο παρόν Σύνταγμα, σε αριθμό και συνθήκες εκλογιμότητας που καθορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 334.

Ασκείται από το Ελεγκτικό Σώμα του Δήμου και της Κοινότητας ο έλεγχος, η επιτήρηση και η επιθεώρηση των δημοτικών εσόδων, εξόδων και αγαθών, καθώς και οι αντίστοιχες συναλλαγές αυτών, χωρίς να μειώνονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας, και διευθύνεται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό   Ελεγκτή ο οποίος, ορίζεται από τον Αιρετό Εισαγγελέα του Νομού, και ο οποίος εγγυάται την ικανότητα και τη δυνατότητα εκείνου του οποίου ορίζεται για τη θέση, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 335.

Ο εθνικός Νόμος μπορεί να θεσμοθετεί αρχές, όρους και προϋποθέσεις για τη παραμονή, τις απαγορεύσεις, τις αιτίες αποκλεισμού και τα ασυμβίβαστα για την υποψηφιότητα και την άσκηση  των  λειτουργιών των  Δημάρχων  των  Κοινοταρχών και  των  Δημοτικών και  των Κοινοτικών Συμβούλων.

Άρθρο 336.

Αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων.

Υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δήμων και των Κοινοτήτων η κυβέρνηση και η διοίκηση των συμφερόντων του και η διαχείριση των ζητημάτων που του αναθέτουν το παρόν Σύνταγμα και οι εθνικοί Νόμοι, όσον αφορά στην τοπική ζωή, ιδιαίτερα η διευθέτηση και προώθηση της οικονομικής  και  κοινωνικής  ανάπτυξης,  ο  εφοδιασμός  και  η  παροχή  των  δημόσιων υπηρεσιών κατοικίας, η εφαρμογή της πολιτικής που αναφέρεται σε ζητήματα μίσθωσης με κριτήρια ισότητας, Δικαιοσύνης και περιεχόμενο κοινωνικού συμφέροντος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη εξουσιοδότηση του νόμου που διέπει αυτά τα ζητήματα, η προώθηση της συμμετοχής και η βελτίωση, γενικά, των κοινωνικών συνθηκών ζωής, στους ακόλουθους τομείς:

1. Πολεοδομική και εδαφική διευθέτηση, ιστορική κληρονομιά, στέγαση κοινωνικού συμφέροντος, τοπική τουριστική βιομηχανία, πάρκα, κήποι, πλατείες, κολυμβητήρια και άλλοι χώροι ψυχαγωγίας, αστική αρχιτεκτονική, ονοματοθεσία και δημόσιος στολισμός.

2. Αστική οδοποιία, κυκλοφορία και διευθέτηση της διέλευσης οχημάτων και πεζών στις δημοτικές οδούς, υπηρεσίες δημόσιας αστικής μεταφοράς επιβατών.

3. Δημόσια θεάματα και εμπορική δημοσιότητα, όταν αφορά ειδικά δημοτικά συμφέροντα και σκοπούς.

4. Προστασία του περιβάλλοντος και συνεργασία με την περιβαλλοντική υγιεινή, αστική και οικιακή υγιεινή, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών καθαριότητας, αποκομιδής και επεξεργασίας των αποβλήτων και αστική προστασία.

5. Υγιεινή και πρωταρχική φροντίδα της υγείας, υπηρεσίες προστασίας για νεογνά και παιδιά, ενηλίκους και άτομα τρίτης ηλικίας, παιδικοί σταθμοί, υπηρεσίες οικογενειακής ένταξης αναπήρων ατόμων στην κοινοτική ανάπτυξη, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις, υπηρεσίες πρόληψης και προστασίας, επιτήρηση και έλεγχο των αγαθών και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ζητήματα δημοτικής αρμοδιότητας.


6. Υπηρεσία πόσιμου νερού, ηλεκτρισμού και οικιακού φυσικού αερίου, αποχέτευσης, εγκατάστασης σωληνώσεων και απομάκρυνσης υγρών αποβλήτων, κοιμητηρίων και των συναφών υπηρεσιών.

7. Τα υπόλοιπα που του αναθέτουν το παρόν Σύνταγμα και ο Νόμος.

8. Οι ενέργειες που αντιστοιχούν στο Δήμο ή στην Κοινότητα σε ζητήματα αρμοδιότητας δεν περιορίζουν τις εθνικές ή νομαρχιακές αρμοδιότητες που ορίζονται από το νόμο σύμφωνα με το παρόν Σύνταγμα.

Άρθρο 337.

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, έχουν τα ακόλουθα έσοδα:

1. Τα προερχόμενα από την κληρονομιά τους, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος των κοινών γαιών και των αγαθών τους.

2. Τα τέλη για τις χρήσεις των αγαθών ή υπηρεσιών τους, διοικητικά τέλη για άδειες ή εξουσιοδοτήσεις, οι φόροι επί οικονομικών δραστηριοτήτων της βιομηχανίας, του εμπορίου, των υπηρεσιών ή συναφών ειδών, με τους περιορισμούς που θεσπίζει το παρόν Σύνταγμα, οι φόροι αστικών ακίνητων, οχημάτων, δημόσιων θεαμάτων, παιχνιδιών και νόμιμων στοιχημάτων, εμπορικής διαφήμισης, και η ειδική συνεισφορά επί της υπεραξίας των ιδιοκτησιών που προέρχεται από αλλαγές στη χρήση ή στην ένταση της εκμετάλλευσης από τις οποίες επωφελούνται τα σχέδια πολεοδομικής διευθέτησης.

3. Ο εδαφικός αγροτικός φόρος ή ο φόρος αστικής ιδιοκτησίας, η συμμετοχή στη συνεισφορά βελτιώσεων και λοιπών εθνικών ή πολιτειακών φορολογικών κλάδων, σύμφωνα με τους νόμους που δημιουργούν αυτούς τους φόρους.

4. Τα προερχόμενα από το εθνικό μερίδιο εισοδήματος και από άλλες εθνικές ή νομαρχιακές μεταβιβάσεις ή επιχορηγήσεις.

5. Το προϊόν των προστίμων και κυρώσεων μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων τους και τα υπόλοιπα που τους παραχωρούνται.

Άρθρο 338.

1. Η φορολογική δικαιοδοσία των Δήμων και των Κοινοτήτων είναι διακριτή και αυτόνομη από τις ρυθμιστικές δικαιοδοσίες που το παρόν Σύνταγμα και οι Νόμοι παρέχουν στην Εθνική ή Νομαρχιακή Εξουσία πάνω σε καθορισμένα ζητήματα ή ενέργειες.

2. Οι απαλλαγές από τη φορολογική εξουσία των Δήμων, υπέρ των λοιπών πολιτικοεδαφικών φορέων, εκτείνεται μόνο στα κρατικά νομικά πρόσωπα που δημιουργούνται από αυτούς και όχι σε όσους κατ' εκχώρηση ή με σύμβαση ασκούν έργο της Εθνικής Διοίκησης ή των Νομαρχιών.

Άρθρο 339.

1. Οι κοινές γαίες είναι αναπαλλοτρίωτες και απαράγραπτες. Μπορούν μόνο να εκχωρηθούν με εκ των προτέρων τήρηση των νομότυπων διατυπώσεων που προβλέπονται στις δημοτικές διατάξεις και προϋποθέσεις που οι ίδιες θέτουν, σύμφωνα με το παρόν Σύνταγμα και τη νομοθεσία που κυρώνεται για την ανάπτυξη των αρχών τους.

2. Τα εδάφη που βρίσκονται μέσα στην αστική περιοχή των πληθυσμών του Δήμου ή της Κοινότητας,  που  στερούνται  ιδιοκτήτη,  είναι  κοινές  γαίες,  χωρίς  να  μειώνεται  το  κύρος νόμιμων και έγκυρων δικαιωμάτων τρίτων.

3. Ομοίως, αποτελούν κοινές γαίες τα ακαλλιέργητα τμήματα γης που βρίσκονται σε αστική περιοχή. Ο Νόμος ορίζει τη μετατροπή σε κοινές γαίες άλλων δημόσιων τμημάτων γης.


Άρθρο 340.

Δημιουργείται το Τοπικό Συμβούλιο Δημόσιου Σχεδιασμού, προεδρευόμενο από το Δήμαρχο ή   τον   Κοινοτάρχη  και   αποτελούμενο  από   τους   συμβούλους,  τους   Προέδρους  των συνοικιακών επιτροπών και τους αντιπροσώπους οργανώσεων της γειτονιάς και άλλες κοινωνικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 341.

Περιορισμοί.

Οι Νομαρχίες οι Δήμοι και οι Κοινότητες δεν μπορούν:

1. Να δημιουργούν τελωνεία ούτε φόρους εισαγωγής, εξαγωγής ή διέλευσης σε εθνικά ή ξένα αγαθά, ή στις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων της εθνικής αρμοδιότητας.

2. Να επιβαρύνουν με δασμούς καταναλωτικά αγαθά πριν από την κυκλοφορία τους μέσα στην περιφέρεια τους.

Να απαγορεύουν την κατανάλωση αγαθών που παράγονται εκτός της περιφέρειας τους, ούτε να τα επιβαρύνουν με δασμούς διαφορετικής μορφής από εκείνους που επιβάλλονται στα αγαθά που παράγονται εντός περιφέρειας.

4. Οι Νομαρχίες οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν μόνο να επιβαρύνουν με δασμούς τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τις δασικές δράσεις κατά το διάστημα, τη μορφή και τον τρόπο που επιτρέπει ο εθνικός Νόμος.

Άρθρο 342.

Αποκέντρωση των ΟΤΑ.

Ο Νόμος δημιουργεί ανοικτούς και ευέλικτους μηχανισμούς ώστε οι Νομαρχίες, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, να αποκεντρώνουν και να μεταβιβάζουν στις οργανωμένες ομάδες της γειτονιάς και τους κοινωνικούς φορείς, τις υπηρεσίες που αυτοί διευθύνουν κατόπιν επίδειξης της ικα- νότητας τους να τις παρέχουν, προωθώντας:

1. Τη μεταβίβαση υπηρεσιών σε ζητήματα υγείας, εκπαίδευσης, κατοικίας, αθλητισμού, πολιτισμού,   κοινωνικών   προγραμμάτων,   περιβάλλοντος,   διατήρησης    βιομηχανικών περιοχών, διατήρησης και συντήρησης αστικών περιοχών, πρόληψης και προστασίας της γει- τονιάς, κατασκευής έργων και παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Με αυτόν το σκοπό μπορούν να θεσμοθετούν συμφωνίες, των οποίων το περιεχόμενο προσανατολίζεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας, του συντονισμού, της συνεργασίας και της συνυπευθυνότητας.

2. Τη συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων, μέσω των συνοικιακών ενώσεων σε επίπεδο γειτονιάς, στη διατύπωση προτάσεων για επένδυση ενώπιον των νομαρχιακών και δημοτικών αρχών, με ανάθεση της επεξεργασίας των αντίστοιχων πλάνων επένδυσης, καθώς και στην εκτέλεση, αξιολόγηση και τον έλεγχο των έργων, των κοινωνικών προ- γραμμάτων και των δημόσιων υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους.

3. Τη συμμετοχή στις οικονομικές διαδικασίες προωθώντας τις μορφές της κοινωνικής οικονομίας, όπως είναι οι συνεταιρισμοί, τα ταμιευτήρια, ενώσεις αλληλοβοήθειας και άλλης μορφής κοινοπραξίες.

4.  Τη  συμμετοχή  των  εργαζομένων  και  των  κοινωνικών  φορέων,  στη  διαχείριση  των δημόσιων εταιρειών μέσω μηχανισμών αυτοδιαχείρισης και συνδιαχείρισης.

5. Τη δημιουργία οργανισμών, συνεταιρισμών και κοινοτικών εταιρειών υπηρεσιών, ως παραγωγικές πηγές εργασίας και κοινωνικής ευημερίας, τείνοντας στη μονιμότητα τους μέσω πολιτικού σχεδιασμού στον οποίο συμμετέχουν.


6. Τη δημιουργία καινούργιων υποκειμένων αποκέντρωσης σε επίπεδο συνοικίας και γειτονιάς, με σκοπό να εγγυώνται την αρχή της συνυπευθυνότητας στη δημόσια διαχείριση των          Νομαρχιακών,    Δημοτικών    και    Κοινοτικών    διοικήσεων   και    αναπτύσσοντας αυτοδιαχειριζόμενες και  συνδιαχειριζόμενες διαδικασίες στη  διοίκηση και  τον  έλεγχο των νομαρχιακών και δημοτικών δημόσιων υπηρεσιών.

7.  Τη  συμμετοχή των κοινωνικών φορέων στις  ενέργειες προσέγγισης σε  σωφρονιστικά ιδρύματα και σύνδεσης τους με τον πληθυσμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: